Mamy 11 676 opinii naszych Klientów

FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZABLONÓW RODO

Opis Cena Wybór
Pakiet szablonów dokumentacji RODO
RODO Pakiet Podstawowy 770 zł
RODO Pakiet Standardowy 1270 zł
RODO Pakiet Pełny 1870 zł
RODO Pakiet Premium od 2470 zł
Szablony pojedyncze
1. Polityka ochrony danych osobowych (z wykazem załączników) 350 zł
2. Polityka ochrony danych osobowych (bez wykazu załączników) 300 zł
3. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi + załączniki 300 zł
4. Polityka prywatności - dla klientów 150 zł
5. Wykaz stosowanych klauzul informacyjnych - dla klientów + wykaz stosowanych klauzul informacyjnych - dla rekrutujących się 30 zł
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami - klienci + oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami - rekrutujący się 20 zł
7. Wykaz stosowanych klauzul zgód 30 zł
8. Wzór umowy o współadministrowanie danymi osobowymi 200 zł
9. Wzór umowy o pracę dla Inspektora Ochrony Danych 150 zł
10. Wzór umowy o świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych 150 zł
11. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych + wykaz zaakceptowanych podmiotów przetwarzających + wzór sprzeciwu wobec podmiotu przetwarzającego + wzór zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych 200 zł
12. Procedura zarządzania ryzykiem + wzór raportu z zarządzania ryzykiem + procedura określająca zasady szacowania ryzyka + wzór arkusza do szacowania ryzyka + wykaz przykładowych zagrożeń i podatności 300 zł
13. Procedura przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych + wzór dokumentu oceny skutków dla ochrony danych osobowych + procedura określająca szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności + wzór arkusza do szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności 200 zł
14. Procedura przeprowadzania uprzednich konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych + wzór pisma do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 100 zł
15. Procedura postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych 100 zł
16. Procedura zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych 100 zł
18. Wzór zawiadomienia o naruszeniu - podmiot danych 25 zł
19. Procedura privacy by design i privacy by default 100 zł
20. Procedura określająca zasady profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji 100 zł
21. Procedura usuwania i niszczenia danych osobowych 100 zł
22. Wykaz okresów przetwarzania danych osobowych 15 zł
23X. Procedura nadawania, zmiany i odbierania upoważnień + Wykaz poziomów uprawnień do przetwarzania danych osobowych + Wykaz dokumentów i procedur dla poszczególnych stanowisk + Wzór upoważnienia 100 zł
23Y. Procedura nadawania, zmiany i odbierania upoważnień + Wykaz poziomów uprawnień do przetwarzania danych osobowych + Wykaz dokumentów i procedur dla poszczególnych stanowisk + Wzór wniosku o nadanie upoważnienia + Wzór wniosku o zmianę upoważnienia + Wzór wniosku o odebranie upoważnienia + Wzór upoważnienia 130 zł
24. Wzór wniosku o nadanie upoważnienia + wzór wniosku o zmianę upoważnienia + wzór wniosku o odebranie upoważnienia 50 zł
25. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 15 zł
26. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych, oświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, oświadczenia o przestrzeganiu ochrony danych osobowych oraz ustalonych procedur 25 zł
27. Szczegółowy opis uprawnień osób fizycznych + procedura realizacji uprawnień osób fizycznych 150 zł
28. Komplet pism dotyczących realizacji uprawnień (poz. 29-45) 200 zł
29. Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania 20 zł
30. Wzór zawiadomienia o niepodjęciu działań 20 zł
31. Kryteria ustalania rozsądnych opłat 20 zł
32. Wzór informacji o wysokości opłaty 20 zł
33. Wzór odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji na temat przetwarzania danych osobowych 20 zł
34. Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie kopii danych osobowych 20 zł
35. Wzór odpowiedzi na wniosek o sprostowanie danych osobowych 20 zł
36. Wzór odpowiedzi na wniosek o uzupełnienie danych osobowych 20 zł
37. Wzór odpowiedzi na wniosek o usunięcie danych osobowych 50 zł
38. Wzór odpowiedzi na wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych 20 zł
39. Wzór zawiadomienia odbiorców (innych administratorów) 20 zł
40. Wzór odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o odbiorcach danych osobowych 20 zł
41. Wzór zawiadomienia o uchyleniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych 20 zł
42. Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych w celu przekazania ich przez podmiot danych 20 zł
43. Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi przez Administratora Danych Osobowych 20 zł
44. Wzór odpowiedzi na sprzeciw 50 zł
45. Wzór odpowiedzi na sprzeciw wobec decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany 20 zł
46. Komplet rejestrów i ewidencji 200 zł
47. wzór rejestru czynności przetwarzania 30 zł
48. Wzór rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania 30 zł
49. Wzór rejestru naruszeń 30 zł
50. Wzór rejestru informacji o wykonywaniu praw 30 zł
51. Wzór rejestru żądań udostępnień danych osobowych 30 zł
52. Wzór ewidencji zbiorów danych osobowych 30 zł
53. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 30 zł
54. wzór ewidencji podmiotów przetwarzających 30 zł
55. Wzór ewidencji odbiorców danych osobowych 30 zł
56. Wzór ewidencji pomieszczeń 30 zł
57. Wzór ewidencji programów komputerowych (aplikacji) 30 zł
58. Wzór ewidencji stacji roboczych, urządzeń przenośnych, nośników danych osobowych 30 zł
59. Wzór uchwały zarządu o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych 50 zł
60. Wzór dokumentu wyznaczającego Inspektora Ochrony Danych 15 zł
61. Wzór uchwały zarządu o wyznaczeniu Administratora Systemów Informatycznych 25 zł
62. Wzór dokumentu wyznaczającego Administratora Systemów Informatycznych 15 zł
63. Wzór uchwały o wprowadzeniu Polityki ochrony danych osobowych 25 zł
64. Wykaz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych 15 zł
65. Wykaz podstaw prawnych przekazywania danych osobowych do państw trzecich 25 zł
66. Zasady ochrony pomieszczeń + wzór upoważnienia do przebywania w obszarze przetwarzania 100 zł
67. Opis stosowanych środków technicznych i organizacyjnych 50 zł
68. Regulamin bezpieczeństwa dla zatrudnionych 150 zł
69. Wzór planu audytu 15 zł
70. wzór raportu z audytu 50 zł
71. Schemat obiegu dokumentów 5 zł
Zasady monitoringu poczty elektronicznej 30 zł
Zasady monitoringu wizyjnego 30 zł


Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

Pakiet Podstawowy

770 złBRUTTO

Pakiet Standardowy

1270 złBRUTTO

Pakiet Pełny

1870 złBRUTTO

Pakiet Premium

od 2470 złBRUTTO

 

Kliknij i zobacz
porównanie pakietów »

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy