.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zyski i majątek spółki cywilnej – jaki podział?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07.04.2015

Spółka cywilna powstała w czasie małżeństwa, współwłaścicielem jest mój były mąż, po roku działalności spółki podpisaliśmy rozdzielność majątkową, a następnie rozwiedliśmy się. Od chwili ustanowienia rozdzielności zyski ze spółki czerpie tylko małżonek. Teraz toczy się sprawa o podział majątku. Jakie prawa do zysku i majątku spółki mam ja? Nadmienię, że spółka powstała ze środków wspólnych, a na dzień rozdzielczości były mąż nie przeprowadził inwentaryzacji i mnie nie spłacił. Spółka istnieje od 6 lat. Za jaki okres przysługują mi prawa do zysku i majątku spółki? Dodam, że nieuczciwy eksmałżonek z zysku spornej spółki otworzył kolejną działalność, ale jako odrębny podmiot gospodarczy, i na chwilę obecną działa zarówno w spółce jak i w nowym podmiocie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani przypadku wkład do spółki cywilnej pochodzi z majątku Pani i byłego męża. Zgodnie co prawda z art. 33 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą prawa majątkowe wynikające ze współwłasności łącznej, a więc co do zasady prawa majątkowe wynikające ze stosunku spółki cywilnej. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 2004 r., III CZP 46/04, stwierdził, że „Wszelkie wątpliwości w tej materii ustaną z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), która w art. 33 pkt 3 ustanowiła zasadę przynależności do majątku osobistego (dotychczas odrębnego) każdego z małżonków praw majątkowych wynikających ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Na tej podstawie wszelkie prawa spółkowe, w tym wierzytelności, prawo do części majątku spółki pozostałej po jej likwidacji oraz zysk spółki i przedmioty uzyskane w czasie trwania spółki należą do majątku osobistego wspólnika”. W skład majątku osobistego małżonka wspólnika wchodzą spółkowe prawa korporacyjne oraz ogólne prawa obligacyjne. Zgodnie natomiast art. 33 pkt 6 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, obejmują też ogólne prawa obligacyjne wynikające ze stosunku spółki.

 

Innymi słowy rzeczy, w wyniku podziału majątku prawa te nie mogę przypaść w udziale Pani, bo weszły do majątku osobistego męża, ale w Pani przypadku wkład pochodził z majątku wspólnego. Do czasu co do zasady ustania wspólności majątkowej, zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

 

Proszę zatem zwrócić uwagę, że pobrane dochody z działalności gospodarczej w formie spółki czy kolejnej działalności weszły do majątku wspólnego.

 

Zatem jak się podkreśla w nauce prawa, w razie wniesienia wkładu z majątku osobistego prawa spółkowego będą przynależały do tego majątku na podstawie art. 33 pkt 10 K.r.o. Należny małżonkowi – wspólnikowi zysk przynależy w ustroju ustawowym do majątku wspólnego. Podstawę przynależności stanowi w tej sytuacji przepis art. 31 § 2 pkt 1 K.r.o., zgodnie z którym w skład majątku wspólnego wchodzą m.in. „dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków”.

 

W razie ustania wspólności pojawi się problem rozliczenia środków wniesionych tytułem wkładu z majątku wspólnego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiło się stanowisko dopuszczające stosowanie w powyższej sytuacji w drodze analogii art. 45 K.r.o. Zgodnie z tezą uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r., III CZP 46/04: „Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 K.r.o., stosowanego w drodze analogii”. Powyższy pogląd zaaprobował SN w postanowieniu z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 548/07, LEX nr 577240. Zgodnie ze stanowiskiem SN stosowanie art. 45 K.r.o. sprawia, że co do zasady małżonek wspólnika „będzie mógł żądać zwrotu połowy wartości środków, które zostały wniesione tytułem wkładu z majątku wspólnego, chyba że sąd ustalił inne udziały małżonków w majątku dorobkowym” (z uzasadnienia uchwały SN z dnia 15 września 2004 r., III CZP 46/04, LEX nr 122032). Przy ustalaniu wartości praw spółkowych, o których mowa w art. 33 pkt 3 K.r.o., należy przyjąć zasadę, że jest ona oceniana na chwilę dokonania podziału.

 

Tak więc w postępowaniu o podział majątku dorobkowego będzie Pani mogła dochodzić zasądzenia na Pani rzecz połowy wartości wkładu ustalonego według wartości ma moment dokonania podziału. Jeżeli zaś cały czas spółka przynosi zysk, to zażądałabym rozliczenia dochodów za cały okres, albowiem wszystko, co małżonek nabył z dochodów z działalności, jest majątkiem wspólnym, nawet jeśli zostało przeznaczone na majątek prowadzonej innej firmy, bo źródłem pochodzenia tych środków jest tak naprawdę majątek wspólny, z którego pokryto wkłady. Chyba że nabycie składników majątkowych drugiej firmy czy częściowo do spółki cywilnej zostało ze środków stanowiących majątek osobisty małżonka takich jak darowizna lub spadek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl