Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zysk z lokat w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 31.08.2015

Od kilku lat mieszkam (z rodziną) i pracuję w Anglii, ale wciąż jestem zameldowany w Polsce. Jakiś czas temu wpłaciłem środki na fundusze inwestycyjne. Obecnie chciałbym je sprzedać. Mam z nich pewien zysk. Czy urząd skarbowy będzie chciał sprawdzić, skąd mam te pieniądze? Czy będę musiał zapłacić podwójny podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan zapewne wie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Natomiast te osoby fizyczne, jak Pan (zakładam, że miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ma Pan w Anglii), które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a za takie dochody uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umową taką jest konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.), która zastąpiła umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisaną w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.).

 

Nowa konwencja, podobnie jak poprzednio obowiązująca umowa, stanowi, że „określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na np. jej miejsce zamieszkania – jeśli zachodzi wątpliwość, w którym kraju podatnik ma miejsce zamieszkania jej status określa się zgodnie z następującymi zasadami:

 

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;
  3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

W kwestii funduszu inwestycyjnego zakładam, że napisał Pan o sytuacji dotyczącej odsprzedaży jednostek na rzecz Towarzystwa. Od uzyskanych dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się co do zasady 19% zryczałtowany podatek dochodowy – wynika to z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosuje się ten zapis z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które przewidywać mogą inne stawki czy też dzielenie opodatkowania by do podwójnego opodatkowania nie dochodziło. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Wspomniana umowa międzynarodowa, w art. 10 zawiera postanowienia dotyczące dywidend, jednak przyjmuje się, że stosuje się je również do sprzedaży jednostek na rzecz Towarzystwa. Zgodnie z tym artykułem wypłacane świadczenie przez towarzystwo mające siedzibę w Polsce osobie mającej miejsce zamieszkania w Anglii, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Jednakże takie świadczenia jak omawiane mogą być także opodatkowane w tym państwie gdzie wypłacający ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego państwa, czyli Polski, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania w Anglii, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10%. Innymi słowy po przedstawieniu certyfikatu rezydencji towarzystwu nie zostanie pobrany 19% a 10% podatek.

 

Analogicznie wskazują wydawane interpretacje, np. z dnia 24 września 2008 r. (Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. akt IPPB2/415-965/08-2/SP) z tym, z w przypadku Niemiec stawka nie wynosi 10%, a 15%: „Fundusz jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości – 19%, Jednocześnie, jeśli osoba fizyczna posiadająca rezydencję podatkową w Niemczech okaże Funduszowi certyfikat rezydencji potwierdzający, że osoba ta posiada miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec, wówczas Fundusz może zastosować niższą wynikającą z Umowy, stawkę podatku – 15%, Jeśli jednak nie otrzyma stosownego certyfikatu, wówczas jest obowiązany pobrać podatek w wysokości wynikającej z polskiej ustawy p.d.o.f.”

 

Inne zasady stosuje się do sprzedaży jednostek w inny sposób, nie dochodzi jednak do podwójnego opodatkowania albowiem zapobiega temu umowa międzynarodowa.

 

Podobnie jest w przypadku odsetek, o czym stanowi art. 11 wspomnianej umowy, z tym że podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek.

 

Nie sposób zgadnąć, czy US nie będzie szukał źródeł dochodu. Organ nie ma obowiązku sprawdzać, czym sfinansował Pan zakup jednostek uczestnictwa, ale może wobec każdego wszcząć postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł dochodu. Przy zakupie nieruchomości, gdy brak jest dochodów w kraju, standardowym postępowaniem jest wezwanie nabywcy, by wykazał legalność kapitału, tj. że wydane środki pochodzą ze źródła opodatkowanego bądź wolnego od opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + pięć =

»Podobne materiały

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała sytuacja, kie

 

Praca w Hongkongu a podatki w Polsce

Od przyszłego miesiąca zaczynam pracę w Chinach, będę zatrudniony w Hongkongu. Do Polski będę przyjeżdżał tylko na dwutygodniowy urlop, więc będę poza krajem zdecydowanie więcej niż 180 dni w roku. Czy będę musiał płacić w Polsce jakieś podatki?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »