Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.01.2016

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to podstawowy tryb obradowania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników ciąży co do zasady na zarządzie spółki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników

 

Zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

 

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników).

 

Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników mogą być również inne sprawy, w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

 

Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

 

Miejsce zgromadzenia wspólników

 

Zgromadzenia wspólników, w tym również zwyczajne zgromadzenie wspólników, odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie wspólników może się odbyć w innym miejscu, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Miejsce to musi jednak zawsze znajdować się na terytorium Polski.

 

Żądanie zwołania zgromadzenia wspólników

 

Zgodnie z art. 235 § 1 K.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Jednakże zgodnie z art. 235 § 2 K.s.h., jeżeli zarząd nie zwoła zwyczajnego zgromadzenia wspólników  w terminie, prawo jego zwołania mają również rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Umowa spółki może przyznać uprawnienie do zwołania zgromadzenia wspólników także innym osobom.

 

Tryb zwołania zgromadzenia wspólników

 

Na mocy art. 238 § 1 K.s.h. zgromadzenie wspólników, w tym również zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 7 =

 

»Podobne materiały

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W artykule tym omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące zgromadzenia wspólników, w szczególności jego funkcje, organizację, zasady działania.

 

Bezskuteczność zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kodeks spółek handlowych ustanawia pewne wymogi, w szczególności co do sposobu zwołania zgromadzenia wspólników oraz jego procedowania. Niespełnienie tych wymogów może powodować uchylenie uchwały wspólników lub stwierdzenie jej nieważności.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »