Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot wniesionego wkładu najemcy mieszkania TBS

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.06.2010

Od 1999 r. posiadam mieszkanie należące do TBS. Początkowo wpłaciłem 10% wartości mieszkania, resztę opłacałem przez 10 lat w formie rat kredytu, doliczanych do czynszu. Spodziewam się obecnie otrzymać wypowiedzenie najmu, ponieważ jakiś czas temu przeprowadziliśmy się do nowego domu. Czy mogę prawnie dochodzić zwrotu wniesionego wkładu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w art. 29a daje najemcy prawo uzyskania zwrotu kwoty wpłaconej partycypacji.

 

Zgodnie z tym artykułem:

 

1. „Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

 

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu”.

 

Pragnę jednak zwrócić Pańską uwagę na dość istotną kwestię. Mianowicie przepis powyższy dotyczy tylko tych przedsięwzięć, które TBS-y realizują, począwszy od 1 stycznia 2005 r.

 

Zgodnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw przepisy art. 29a ustawy, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, „mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 niniejszej ustawy począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

 

Przepisy przejściowe w powyższym brzmieniu musiały zostać wprowadzone przez ustawodawcę – inaczej doszłoby do sytuacji, kiedy przepisy działałyby wstecz, co jest niezgodne z zasadami tworzenia i stosowania prawa.

 

Innymi słowy, art. 29a nie znajdzie zastosowania w sprawach, gdzie wnioski wstępne o udzielenie kredytów ze środków KFM zostały złożone przed wyżej wskazaną datą, tj. 01.01.2005 r.

 

Jeśli zawarł Pan umowę partycypacji przed dniem 01.01.2005 r., wówczas art. 29a nie będzie miał w Pańskiej sprawie zastosowania.

 

Stosowanie bowiem przepisu art. 29a do tych umów nie ma podstaw prawnych i sprawa zwrotu kwoty partycypacji odbywać się musi w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy, które sprawy te pozostawiały swobodzie kształtowania umów cywilnoprawnych.

 

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w swoim pierwotnym brzmieniu nie regulowała szczegółowo kwestii dotyczących umów partycypacyjnych. Zgodnie z art. 29 ówczesnego brzmienia ustawy osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogły zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. Forma i treść umowy partycypacyjnej zależała od woli stron umowy (TBS i partycypant), zgodnie z zasadą swobody zawierania umów uregulowaną w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Strony mogły zatem ukształtować elementy umowy według swej woli, o ile nie sprzeciwiały się temu przepisy ustawy.

 

Reasumując, sytuacja prawna osób partycypujących w kosztach budowy mieszkań objętych wnioskami przed dniem 1 stycznia 2005 r. nie przedstawia się najlepiej. Mówiąc wprost, osoby te są praktycznie pozbawione jakichkolwiek praw do decydowania o swym wkładzie finansowym, a w szczególności do rozporządzenia nim.

 

W kwestii zwrotu partycypacji musi Pan więc sięgnąć do treści umowy zawartej z TBS (jeśli oczywiście takowa była zawarta). Jeśli umowa milczy na ten temat, to obawiam się, że uzyskanie zwrotu będzie bardzo trudne. Wyjściem z tej sytuacji może okazać się zawarcie porozumienia z TBS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dwa =

»Podobne materiały

Wynajem lokalu z TBS a własne mieszkanie

Córka jest właścicielką kawalerki (spłaca kredyt zaciągnięty na jej zakup). Chciałaby również wynająć większy lokal z TBS. Czy może sprzedać lub przekazać darowizną mieszkanie nam (rodzicom), choć mamy lokatorskie spółdzielcze prawo do swojego mieszkania? Chcielibyśmy zobowiązać się do spłaty kredyt

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »