.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot renty rodzinnej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.11.2014

Pobieram rentę rodzinną po mężu, ale pracuję w Anglii i tu się rozliczam z dochodów. Nie powiadomiłam o tym ZUS-u. Teraz urząd skarbowy wzywa mnie na wyjaśnienia, bo ktoś doniósł na mnie do ZUS-u. Jakie konsekwencje mi grożą? Czy mogę się bronić przed koniecznością zwrotu pobranej już renty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety zgodnie z treścią art. 103 ust 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytur i rent, w tym także rodzinnej, ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a–106.

 

Art. 104 stanowi zaś, że prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3–8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Przy czym stosowanie do treści ustępu 2 tegoż przepisu za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3.

 

Ust. 3 z kolei stanowi, że przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

 

Reasumując, przychód z Pani pracy w Anglii oczywiście ma znaczenie dla renty rodzinnej pobieranej w Polsce.

 

Aczkolwiek ponieważ mamy tu do czynienia z sytuacją zastaną, tj. pozyskaniem przez ZUS informacji, iż Pani prawo do renty winno ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu, o tym Pani nie pisze, ale zakładam, że chodzi o zmniejszenie świadczeń, to wyjaśniam, że zgodnie z art. 138 wspomnianej ustawy „osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu”.

 

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

 

  1. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  2. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia.

 

Sposoby na obronę w sytuacji, gdy wydana została decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, są właściwie dwa, pierwszy to powoływanie się na niewiedzę i nieświadomość Pani zachowania. Może Pani bronić się w ten sposób, że nie miała Pani wiedzy na temat obowiązku zgłaszania faktu zarobkowania poza granicami kraju, aczkolwiek zaznaczam, że nie będzie to łatwe, jeżeli nie jest Pani, powiedzmy, osobą chorą, niedołężną, po jakimś wypadku itd. Zgodnie bowiem z zasadą ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi i musi to być jakaś niestandardowa sytuacja, w której po prostu nie mogła Pani powiadomić ZUS. Poniżej załączam Pani tezy 2 orzeczeń sądów, które wskazują na możliwość takiej obrony.

 

Sygn. akt III AUa 470/13, wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku z 23.10.2013 r.., Warunek ustalenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego:

 

„Dla ustalenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, decydujące znaczenie ma świadomość i zamiar ubezpieczonego, który pobrał świadczenie w złej wierze”.

 

Sygn. akt III AUa 227/13, wyrok sądu apelacyjnego w Rzeszowie z 05.06.2013 r.,

Skuteczność żądania zwrotu nienależnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego:

 

„Żądanie zwrotu nienależnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego uzasadnione jest tylko wobec osoby, która otrzymała świadczenie bez podstawy prawnej i tylko wówczas, gdy miała świadomość, że wypłacone świadczenie jej się nie należy”.

 

Druga możliwość to skorzystanie z dobrodziejstwa przepisu art. 138 ust. 6 ustawy, który stanowi, iż organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń, ustaloną zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 1, lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

 

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, wystąpienie szczególnie uzasadnionych okoliczności wymaga oceny organu rentowego, który przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające. W Jako przykłady takich okoliczności uzasadniających zastosowanie ulg można wskazać: brak majątku, z którego możliwe byłoby dochodzenie od osoby zobowiązanej zwrotu świadczeń; ustalenie, że w przypadku zwrotu świadczeń osoba zobowiązana lub osoby pozostające na jej utrzymaniu zostałyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania; ciężką chorobę powodującą niezdolność do pracy/niepełnosprawność osoby zobowiązanej, członka jej rodziny lub innej osoby pozostającej na jej utrzymaniu; wiek osoby zobowiązanej; zdarzenia losowe (kradzież, wypadek, pożar, powódź, inne klęski żywiołowe) powodujące szczególne trudności w sytuacji materialnej osoby zobowiązanej – tak. np. M. Bartnicki w Komentarzu do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Oczywiście katalog ten nie jest zamknięty i możliwe są wszelkie inne sytuacje.

 

Zaistnienie jednej lub kilku z powyższych sytuacji nie będzie oznaczać automatycznego zastosowania przez ZUS przepisu art. 138 ust 6 ustawy. Ma on bowiem prawo do swobodnej oceny wszystkich okoliczności i swobodnego podjęcia decyzji.

 

Skoro wspomina Pani o US, to oznacza to, że ZUS już wystawił tytuł egzekucyjny, więc Pani się od decyzji o zwrocie nienależnych świadczeń nie odwołała i właściwie pozostaje Pani ta druga droga, zależna jednak od decyzji ZUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl