.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot nieruchomości a renta planistyczna

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13.05.2013

Gmina chce mi zwrócić wywłaszczoną nieruchomość. W tym roku uchwalono dla niej plan miejscowy (renta planistyczna wynosi 30%). Kiedy ewentualne zbycie nieruchomości będzie obciążone rentą planistyczną? W momencie uchwalenia planu nie byłam właścicielką nieruchomości. Czy ma to jakieś znaczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba, której zwracana jest wywłaszczona nieruchomość lub jej część, ma obowiązek oddania otrzymanego odszkodowania oraz nieruchomości zamiennej, o ile taka w ogóle została przyznana (art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Kwotę, którą będzie trzeba zwrócić, ustali starosta.

 

Zwrotu dokonuje się na rzecz Skarbu Państwa lub właśnie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu jej zwrotu, a dokładniej – w dniu uprawomocnienia się decyzji o zwrocie.

 

Kwota odszkodowania, którą będzie musiała Pani zwrócić, podlegać będzie waloryzacji (art. 140 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Waloryzacja zostanie dokonana przy użyciu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami), z tym zastrzeżeniem że kwota ta nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości w dniu jej zwrotu, a jeśli wartości rynkowej nieruchomości nie da się określić, kwota ta nie może być wyższa od wartości odtworzeniowej nieruchomości w tym dniu (art. 140 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W praktyce oznacza to, że starosta zobowiązany jest do dokonania waloryzacji odszkodowania oraz do ustalenia wartości nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Następnie należy porównać te dwie wartości w celu ostatecznego ustalenia, w jakiej wysokości odszkodowanie ma zostać zwrócone.

 

Jeśli zwracana jest tylko część wywłaszczonej nieruchomości, kwotę odszkodowania ustala się proporcjonalnie do powierzchni zwracanej części.

 

Istotny jest nadto art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nim w razie zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu odszkodowanie pomniejsza się albo powiększa o kwotę równą różnicy wartości określonej na dzień zwrotu. Również w tym przypadku przez dzień zwrotu należy rozumieć dzień, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna; natomiast za dzień wywłaszczenia przyjmuje się dzień uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu. Jednakże – co ważne dla Pani – nie uwzględnia się przy tym skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości. Wartość nieruchomości w dniu zwrotu należy zatem szacować, biorąc pod uwagę przeznaczenie w planie miejscowym w dniu wywłaszczenia (tj. w dniu uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu) i nie uwzględniając wpływu zmian w otoczeniu nieruchomości, jakie zaistniały między dniem wywłaszczenia a dniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Oznacza to, że starosta, ustalając kwotę, którą będzie musiała Pani zwrócić, nie może powiększyć odszkodowania o wzrost wartości nieruchomości wynikający ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Rozumiem natomiast, że interesuje Panią to, czy jeśli zbędzie Pani nieruchomość, która zostanie już Pani zwrócona, będzie musiała Pani zapłacić gminie rentę planistyczną.

 

Instytucję renty planistycznej uregulowano w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p. Renta planistyczna jest jednorazową opłatą stanowiącą partycypację gminy w zyskach, jakie przynosi zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przy tym wzrost wartości nieruchomości musi być bezwzględnie bezpośrednim następstwem uchwalenia planu miejscowego.

 

Art. 36 ust. 4 u.p.z.p. stanowi: „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.

 

Zatem ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na podstawie powyższego przepisu musi zostać poprzedzone stwierdzeniem zaistnienia wszystkich wymienionych przesłanek kumulatywnie. Są to:

 

  1. zmiana bądź uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. zbycie nieruchomości przez właściciela bądź użytkownika wieczystego;
  3. wzrost wartości nieruchomości wywołany zmianą bądź uchwaleniem planu;
  4. określenie w planie zagospodarowania przestrzennego stawki opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości;
  5. wystąpienie z roszczeniem o zapłatę opłaty planistycznej, które możliwe jest w ciągu 5 lat od daty, w której plan stał się obowiązujący.

 

Stwierdzenie, że chociażby jedna z przesłanek nie jest spełniona, uniemożliwia ustalenie opłaty planistycznej.

 

W wyroku z 2 grudnia 2010 r. (II SA/Łd 696/10) wojewódzki sąd administracyjny podkreślił, że opłatę pobiera się, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość, a zatem treść przepisu art. 36 ust. 4 u.p.z.p. należy rozumieć w ten sposób, że obciążenie opłatą dotyczy każdej osoby, która zbyła nieruchomość.

 

Nadto trzeba wziąć pod uwagę cel renty planistycznej. Mianowicie celem tej instytucji jest, by właściciel, który wzbogacił się na skutek tego, że wartość nieruchomości obiektywnie wzrosła wskutek przekwalifikowania jej w planie zagospodarowania przestrzennego, podzielił się tym zyskiem z gminą (swoista danina od wzbogacenia).

 

Podsumowując, będzie Pani musiała zapłacić rentę planistyczną, jeśli zbycie nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl