.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nakładów przy podziale majątku małżonków

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 01.12.2014

Złożyłam pozew o rozwód. Zamierzamy z mężem podzielić majątek bez udziału sądu. Mąż jest wspólnikiem spółki jawnej, która powstała z przekształcenia spółki cywilnej. Działalność gospodarczą mąż rozpoczął w trakcie trwania małżeństwa. Moje pytanie dotyczy nieruchomości, które zostały zakupione na spółkę jako inwestycja i są wynajmowane. Miały przynosić zysk naszej rodzinie. Teraz mąż twierdzi, że nie mam do nich żadnych praw, gdyż majątek spółki nie podlega podziałowi przy rozwodzie wspólnika. Czy skutki mojej naiwności można jakoś naprawić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z punktu widzenia Pani interesu istotnym jest cała treść art. 31 K.r.o., zgodnie z którym:

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).”

 

Wyraźnie podkreślić należy także treść art. 33 K.r.o.:

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż Pani jako małżonka nie jest uprawniona do żądania podziału majątku spółki. Zgodnie z art. 58 Kodeksu spółek handlowych:

 

„Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6) prawomocne orzeczenie sądu.”

 

Majątek spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej stanowi odrębny majątek spółki, a wspólnicy spółki jawnej mają stosownie do treści ustawy lub postanowień umowy udziały kapitałowe w odpowiedniej wysokości. Zgodnie z art. 33 pkt 3 K.r.o. „prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom”. Innymi słowy, wszystkie prawa, które przysługują Pani mężowi z tytułu uczestnictwa w spółce, w tym wierzytelności, prawo do części majątku na wypadek pozostałej po jej likwidacji, jak i zysku uzyskane przez spółkę należą do majątku osobistego wspólnika.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15.09.2004 r., sygn. akt III CZP 46/04, zgodnie z którą „zawarcie przez jedno lub też oboje małżonków umowy spółki cywilnej nie powoduje żadnych zmian w stosunkach majątkowych małżonków uregulowanych w dziale III K.r.io. Do składników, które małżonek wspólnik wniósł jako wkład do spółki cywilnej, znajdują od tej chwili zastosowanie wyłącznie przepisy o spółce, bez względu na to, czy przedmiot wkładu przynależał do majątku odrębnego małżonka wspólnika, czy też do majątku wspólnego małżonków”.

 

Wskazać należy na zapis art. 45 K.r.o., zgodnie z którym:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.”

 

Z treści Pani pytania wynika, iż wkład wniesiony do spółki cywilnej został nabyty ze środków majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15.09.2004 r., sygn. akt III CZP 46/04 wskazał nadto, iż „wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 K.r.io., stosowanego w drodze analogii”.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż zyski uzyskiwane przez byłego małżonka ze spółki należą do majątku wspólnego, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 K.r.o.

 

Reasumując, może Pani żądać zwrotu połowy nakładów poczynionych na udział w spółce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »