.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów kursów kwalifikacyjnych

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 22.07.2010

Pracowałam kilka lat w jednym zakładzie pracy. Zostałam skierowana na dwa kursy kwalifikacyjne, za które płacił pracodawca. Podpisałam dwie umowy, w których zobowiązałam się do przepracowania minimum trzech lat od odbycia kursów. Jakiś czas temu otrzymałam inną propozycję pracy, ale ustalony czas jeszcze nie minął. Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Pracodawca zgodził się, ale obciążył mnie 100% kosztami kursów. Chciałabym jednak zapłacić kwotę proporcjonalną do czasu przepracowanego od chwili podpisania umów. Czy jest to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu 10 kwietnia 2010 r. stracił moc art. 103 Kodeksu pracy, stanowiący podstawę prawną dla rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Jest to konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K28/08), który uznał art. 103 Kodeksu pracy za niekonstytucyjny.

 

Wspomniane rozporządzenie było powszechnie stosowane, regulowało m.in. sytuację dotycząca zwrotu kosztów szkolenia przez pracownika.

 

Jeżeli pracownik rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem, a przyczyna wypowiedzenia nie mieściła się w katalogu wskazanym w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472), wówczas następowało zobligowanie pracownika do zwrotu całości lub części kosztów tego szkolenia poniesionych przez pracodawcę.

 

Wynikało to z treści § 6 ust. 2 powyższego rozporządzenia: pracownik, który otrzymał od zakładu pracy świadczenia i w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem (z którym zakład rozwiąże stosunek bez wypowiedzenia z jego winy), „jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki (…) chyba że zakład pracy odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości”.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14.05.1998 r., sygn. akt I PKN 110/98 (OSNP z 1999 r. nr 10, poz. 338), stwierdził, iż pracownik ma obowiązek zwrócić koszty szkolenia, gdy wynika to z uzgodnienia stron stosunku pracy.

 

W związku z powyższym przepisy rozporządzenia dotyczące m.in. zwrotu kosztów szkolenia w wysokości proporcjonalnej do czasu po ukończeniu nauki utraciły moc.

 

W tym względzie pozostaje odwołać się do treści umowy oraz zasad współżycia społecznego.

 

Reasumując, zasady współżycia społecznego nakazują, aby poniosła Pani koszty szkolenia w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki.

 

Jeżeli rozwiązała Pani umowę przed 10 kwietnia bieżącego roku, to jak najbardziej stosujemy przepisy rozporządzenia, z których wynika, że pracownik ponosi koszty szkolenia w wysokości proporcjonalnej do czasu po ukończeniu nauki (z zaznaczeniem – od daty zawarcia przedmiotowej umowy).

 

W tym wypadku, jeżeli zwróci Pani pełne koszty szkoleń, może Pani skutecznie dochodzić częściowego ich zwrotu na drodze sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »