.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów dodatkowych dojazdów do pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.05.2011

Jestem członkiem zarządu firmy. Mieszkam w odległości 25 km od miejsca zatrudnienia. Często zdarzają się posiedzenia rady nadzorczej oraz dyżury, na które muszę dodatkowo dojechać z miejsca zamieszkania. Czy jest podstawa prawna umożliwiająca zwrot dodatkowych kosztów dojazdu do pracy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika może być refundowane przez pracodawcę na dwa sposoby. Po pierwsze pracodawca ma prawo przyznać miesięczny ryczałt pieniężny. Po drugie może rozliczać się z pracownikiem według faktycznie przejechanych przez niego kilometrów. Każdy z tych dwóch sposób jest różnie rozliczany.

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy zwrot kosztów następuje na podstawie zawartej z pracownikiem umowy cywilnej, w terminach miesięcznych, w formie ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Pracownik sam składa pracodawcy oświadczenie, w którym wskazuje na używanie pojazdu do celów służbowych.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 powyższego rozporządzenia „miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

 

  1. 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
  2. 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  3. 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców”.

 

Drugi sposób to tzw. kilometrówka, która polega na tym, że przebieg pojazdu ustala się na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu tego pojazdu. Zwrot należności następuje na podstawie ilości faktycznie przejechanych kilometrów. Zgodnie z § 2 rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie mogą być wyższe niż 0,5214 zł, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 nie wyższe niż 0,8358 zł.

 

To na osobie faktycznie korzystającej z pojazdu mechanicznego ciążyć będzie jednak obowiązek prowadzenia stosownej w tym przedmiocie ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Zgodnie z przepisem Kodeksu pracy „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (art. 22 § 1). Stawienie się w miejscu pracy należy do obowiązków pracownika. Sytuacja, w której się Pan znalazł, jest o tyle trudna, że na Panu jako na członku zarządu ciążą obowiązki dużo większe niż na każdym innym pracowniku. Przypuszczam, że zakres Pańskich obowiązków przewiduje udział w posiedzeniach rady nadzorczej, a co za tym idzie – należy to do Pańskich obowiązków pracowniczych. Koszty dojazdu w mojej ocenie nie powinny jednak znaleźć się w ewidencji przebiegu pojazdu. Co do zasady bowiem koszty dojazdu do miejsca pracy są kosztami każdego pracownika. Pańskich dojazdów do pracy nie można uznać za podróż służbową, za którą przysługiwać miałoby wynagrodzenie.

 

Nie widzę jednak problemu, aby taka regulacja znalazła się w przepisach wewnątrzzakładowych, których postanowienia mogą stanowić, że będzie Panu przysługiwało prawo do zwrotu kosztów dojazdu do pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »