.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot bonifikaty w sytuacji zamiany nieruchomości na inny lokal mieszkalny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.01.2010

W 1999 roku wykupiłem od miasta mieszkanie z bonifikatą. To mieszkanie w 2001 roku zamieniłem z przyczyn rodzinnych (choroba dziecka) na dom do remontu. Tydzień temu otrzymałem wezwanie do zwrotu bonifikaty wraz z waloryzacją. W związku z tym chciałem zapytać, czy obowiązuje mnie tylko i wyłącznie ustawa w brzmieniu z 1997 roku, czy również jej kolejne nowelizacje, np. z 2004 i 2007 roku? Czy miasto ma prawo domagać się zwrotu bonifikaty, skoro dokonałem zamiany na inny lokal mieszkalny o większej wartości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu z roku 2000 „właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny”.

 

Według ust. 2 art. 68 tej ustawy właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3 lub przed upływem 5 lat na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 7. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

 

W chwili nabycia przez Pana lokalu mieszkalnego, a także w chwili jego zbycia, obowiązywał przepis, zgodnie z którym, jeżeli nabywca lokalu zbył go, a to zbycie nie było na rzecz osoby bliskiej, gmina mogła żądać zwrotu bonifikaty.

 

Zmiany ustawy w roku 2004 i 2007 nie będą w Pana przypadku miały znaczenia. Okoliczności, które powodują, że gmina może ubiegać się o zwrot bonifikaty, wystąpiły bowiem przed zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 maja 2008 r., sygn. akt. III CZP 24/2008, stwierdził, iż przepis art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 września 2004 r. (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603), nie miał zastosowania w sytuacji, gdy osoba bliska, na której rzecz nabywca lokalu mieszkalnego od gminy zbył ten lokal, zbyła go osobie trzeciej.

 

W uzasadnieniu tego orzeczenia możemy przeczytać: „Z uwagi na to, że wskazana ustawa nowelizacyjna z 2003 r. nie zawierała przepisów przejściowych, zgodnie z ogólną zasadą nieretroakcji, do umów sprzedaży lokali zawieranych przez gminę z najemcą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawierania i te przepisy określały prawa i obowiązki stron umowy, w tym ewentualny obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty według zasad obowiązujących w dacie zawarcia umowy. Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie pierwotna umowa sprzedaży lokalu przez powodową Gminę pozwanym małżonkom B. zawarta została w dniu 21 listopada 2001 r. a więc pod rządami art. 68 ugn w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. również zasady ustalające obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty określał art. 68 ust. 2 ugn w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 września 2004 r. Jak wskazano wyżej, nie ma to decydującego znaczenia dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia prawnego, bowiem treść przepisu przed tą nowelizacją i po niej, aż do chwili nowelizacji z dnia 24 sierpnia 2007 r. była co do istoty taka sama”.

 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy w brzmieniu z roku 2000 gmina może żądać zwrotu bonifikaty. Dopiero w nowelizacji z roku 2004 wprowadzono zapis, zgodnie z którym gmina jest zobowiązana żądać zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca nieruchomości zbył ją i nie zachował warunków przewidzianych w ustawie.

 

Może Pan wystąpić do gminy z prośbą, aby gmina odstąpiła od żądania zwrotu bonifikaty ze względu na szczególne i wyjątkowe okoliczności sprawy. Może Pan w szczególności podnieść, że co prawda zbył Pan lokal zakupiony z bonifikatą, ale zrobił Pan to tylko po to, aby polepszyć warunki mieszkaniowe Pana rodziny. Warto wskazać, że w mieszkaniu wykupionym przez Pana dziecko nie miało odpowiednich warunków i dopiero zakup domu za środki pochodzące ze zbycia lokalu spowodował, że choroba dziecka nie jest tak uciążliwa. Zbywając mieszkanie, nie kierował się Pan chęcią zysku.

 

We wniosku może Pan podkreślić, iż obecnie obowiązujące przepisy prawa są bardziej korzystne dla osób, które wykupiły lokal komunalny z bonifikatą, niż w sytuacji sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy, i że zamiana lokalu kupionego z bonifikatą na inny lokal lub nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe nie powoduje obecnie obowiązku zwrotu bonifikaty.

 

Również w ewentualnym postępowaniu sądowym o zapłatę na rzecz gminy zwaloryzowanej bonifikaty będzie Pan mógł żądać oddalenia takiego powództwa ze względu na zasady współżycia społecznego. Jednak to, czy sąd na tej podstawie oddali powództwo, będzie zależało wyłącznie od ustaleń poczynionych przez sąd. Należy jednak szczerze powiedzieć, że prawdopodobieństwo oddalenia przez sąd takiego powództwa nie jest duże.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton