Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot poniesionych kosztów przez NFZ za leczenie w Niemczech

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14.11.2019

Moja mama była leczona onkologicznie w Polsce. W styczniu tego roku ośrodek, w którym się leczyła, wystawił skierowanie do hospicjum bez możliwości pomocy. Znalazłam ośrodek w Niemczech, który zajmuje się tego typu przypadkami. Pojechaliśmy na konsultację. Okazało się, że są w stanie pomóc, ale operacja musiałby być bardzo szybko i na decyzję miałyśmy 1 dzień. Mama została przyjęta do szpitala następnego dnia po konsultacji i zoperowana po 6 dniach. Z licznymi komplikacjami po drodze, opuściła szpital po 41 dniach. Wszystkie koszty poniesione zostały prywatnie. Ze względu na brak czasu i możliwości nie mieliśmy zgody NFZ-etu oraz karty EKUZ. Czy istnieje szansa otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za leczenie przez NFZ?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zwrot poniesionych kosztów przez NFZ za leczenie w Niemczech

Przepisy dopuszczają możliwość zwrotu wydatkowanych środków. Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie bowiem z treścią ustawy:

 

„Art. 42a. Fundusz finansuje koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju:

1) na zasadzie zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 42b;

2) zgodnie z przepisami o koordynacji;

3) na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, o których mowa w art. 42i ust. 2 i 9, albo decyzji Prezesa Funduszu, o których mowa w art. 42j ust. 1 i 2.

 

Art. 42b. [Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej]

1. Świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania od Funduszu zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem gwarantowanym, udzielonego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego dalej »zwrotem kosztów«.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) obowiązkowych szczepień ochronnych;

2) opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego;

3) przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmujących czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).

3. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uzyskanie przez świadczeniobiorcę, przed skorzystaniem ze świadczenia, o którym mowa w ust. 1, podlegającego zwrotowi kosztów, odpowiedniego skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego, zgodnie z art. 32, art. 33 ust. 1, art. 33a ust. 1, art. 41 lub art. 57–59 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 31d”.

 

Dyrektywa transgraniczna stanowi, że pacjent podlegający systemowi ubezpieczenia jednego z państw członkowskich UE będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim według stawek stosowanych przez państwo członkowskie ubezpieczenia. Obowiązek zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej powinien być ograniczony jedynie do opieki, do której jest uprawniona osoba ubezpieczona zgodnie z przepisami państwa członkowskiego ubezpieczenia, zaś świadczenie jest przewidziane w koszyku świadczeń gwarantowanych państwa ubezpieczenia. W kategorii transgranicznej opieki zdrowotnej mieszczą się również leki i wyroby medyczne zakupione w innym państwie członkowskim, leki i wyroby medyczne zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim, a także nabywane na tych samych zasadach środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne na podstawie zlecenia.

 

Możliwość uzyskania zwrotu kosztów nie obejmuje świadczeń w dziedzinie opieki długoterminowej, której celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego, jak również przeszczepów narządów oraz programów powszechnych szczepień przeciw chorobom zakaźnym.

 

Przepis art. 7 ust. 7 dyrektywy transgranicznej pozwala nałożyć na osobę ubezpieczoną, która dochodzi zwrotu kosztów, takie warunki, kryteria przysługiwania uprawnień i wymogi formalno-administracyjne, ustalone na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, jakie byłyby nałożone, gdyby ten sam rodzaj opieki zdrowotnej był świadczony na terytorium tego państwa członkowskiego. Korzystając z tego uprawnienia, przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej uzależniają zwrot kosztów leczenia od posiadania dokumentu uprawniającego do uzyskania danego świadczenia w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów, o ile dane świadczenie jest przewidziane w koszyku świadczeń gwarantowanych, jest uzyskanie przez świadczeniobiorcę, przed skorzystaniem ze świadczeń, skierowania lub zlecenia na transport sanitarny. W konsekwencji w sytuacjach, gdy warunkiem udzielania świadczeń zdrowotnych w kraju jest konieczność posiadania odpowiedniego skierowania czy zlecenia, osoba ubiegająca się o zwrot kosztów obowiązana jest do ich przedłożenia. W świetle powyższego ubezpieczony, który skorzystał z transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach stanu nagłego, nie będzie zobowiązany do przedstawienia skierowania, bowiem zgodnie z treścią art. 60 u.ś.o.z. w stanach nagłych na terenie kraju świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania. Pomimo braku wyraźnego odesłania do art. 60 u.ś.o.z. te same zasady obowiązujące w stosunku do świadczeń uzyskiwanych na terenie kraju należy odnieść do ubezpieczonych, którzy uzyskali świadczenie w stanie nagłym za granicą. Jeśli skierowanie lub zlecenie wystawiane jest w Polsce, musi pochodzić od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo że zostanie zrealizowane w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim. Zwrot kosztów przysługuje również na podstawie skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego wystawionego przez lekarza wykonującego zawód w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim UE. Takie skierowanie lub zlecenie traktuje się jako wystawione przez lekarza ubezpieczenie zdrowotnego. Natomiast jeśli zostało wystawione w języku obcym, do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć jego tłumaczenie na język polski.

 

W przypadku, gdy polski świadczeniobiorca poniósł koszty rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielonych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/ EFTA, Narodowy Fundusz Zdrowia może na jego wniosek wystąpić do instytucji miejsca pobytu, w celu ustalenia kwoty refundacji wg stawek stosowanych przez tę instytucję. Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/ EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). Co do zasady o refundację może ubiegać się każda osoba, która:

 

skorzystała podczas pobytu ze świadczeń rzeczowych na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA,

posiadała prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,

opłaciła rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę.

 

W przypadku niektórych państw członkowskich UE/ EFTA o refundację poniesionych kosztów leczenia można wnioskować już w państwie pobytu. Jeżeli polski świadczeniobiorca nie wystąpił z prośbą o refundację w państwie pobytu, to wniosek o refundację kosztów wraz z załącznikami powinien złożyć we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ-etu.

 

Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek miała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie ich udzielania oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus IX =

»Podobne materiały

Zatrudnienie lekarzy na dyżury przez prywatną firmę

Chcę założyć działalności gospodarczą. Działalność ta miałaby polegać na świadczeniu usług dla nocnej pomocy lekarskiej w NZOZ, które mają kontrakt z NFZ. Usługa ta miałaby polegać na zatrudnieniu lekarzy na dyżury przez moją firmę. Pewien rodzaj pośrednictwa między NZOZ a lekarzem. Firma X na podst

Opłata uzdrowiskowa

Regularnie korzystam ze skierowań NFZ do szpitala uzdrowiskowego. W tym roku po raz pierwszy zostałam zmuszona do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej (inaczej nie chciano mnie przyjąć). Dowiedziałam się, że taką decyzję wydała rada miasta. Zwróciłam się z pisemną prośbą o wyjaśnienie do burmistrza, ten

Opieka paliatywna w hospicjum

Pacjent chory na nowotwór, przebywający obecnie w szpitalu, został zakwalifikowany do opieki paliatywnej. Lekarze sugerują, że należy znaleźć mu miejsce w hospicjum. Nasi znajomi twierdzą jednak, że to szpital powinien załatwić wszystkie formalności i przenieść pacjenta bezpośrednio do hospicju
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »