.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot darowanej nieruchomości rolnej

W 2018 roku podarowałem żonie nieruchomości rolną o powierzchni 12 ha. Pod koniec roku zeszłego roku odwołałem tę darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności. Obecnie jesteśmy po rozwodzie i była żona zamierza mi oddać tę nieruchomość. Czy jest to możliwe? Nie mam nic wspólnego z rolnictwem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot darowanej nieruchomości rolnej

Odwołanie darowizny

W przypadku odwołania darowizny nieruchomości sam akt odwołania nie stanowi jeszcze o powrotnym przejściu własności nieruchomości na rzecz darczyńcy. Zwrot musi nastąpić w odrębnym akcie notarialnym przeniesienia własności. Kodeks cywilny stanowi w art. 898 Kodeksu cywilnego, że „darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”. Zgodnie z art. 405 „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Nieruchomość rolna

Trudność w opisanym przypadku stanowi fakt, ze mamy do czynienia z nieruchomością rolną, którą obrót jest w RP „reglamentowany”. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza bowiem restrykcyjne zasady dla zbycia i zbycia nieruchomości rolnych. Zgodnie z tą ustawą za nieruchomość rolną uważa się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. zatem nie będzie miała zastosowania ustawa do takich nieruchomości, które wprawdzie mogą być uznane za rolne według Kodeksu cywilnego, ale w planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na inne cele niż rolne. Być może taka sytuacja ma miejsce w Państwa przypadku, co umożliwiłoby dysponowanie gruntem żony w sposób dowolny.

Nabywca nieruchomości rolnej

W innym przypadku obowiązują reguły ustaw, a jej przepisy nie wyłączają czy nie ustanawiają wyjątku dla zwrotnego przeniesienia nieruchomości między osobami obecnie już spoza kręgu osób bliskich. Zgodnie z art. 2 ustawy nabyciem nieruchomości rolnej jest przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego. Zatem każda forma przeniesienia własności wchodzi tu w grę. Artykuł 2a stanowi, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przy czym ustawa wskazuje w kolejnych przepisach szereg wyjątków. I tak przepis o nabyciu nieruchomości rolnej przez rolnika nie dotyczy nabycia przez osobę bliską, dziedziczenia, a także w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku. Nie ma pośród wyjątków możliwości zwrotu nieruchomości po odwołanej darowiźnie.

Zwrot ziemi dla nierolnika

Ustawa dopuszcza nabycie nieruchomości przez nierolnika, ale pod określonymi warunkami. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ramach wyjątków, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej (czyli byłej żony), jeżeli:

 

  1. wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom rolnikowi, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej (z taką sytuacją mamy tu do czynienia),
  2. nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
  3. w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

 

Problem w tym, że Pan musiałby zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej na tej nieruchomości. Niestety ustawa wymaga, by nabywca nieruchomości rolnej prowadził gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – by prowadził to gospodarstwo osobiście.

 

Niestety pomimo poszukiwań nie znalazłam innego rozwiązania tego problemu. Być może była żona powinna zbyć nieruchomość i zwrócić Panu jedynie wartość darowizny.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl