.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolniony

Nawet pracownikowi, który został zwolniony z pracy, przysługują pewne uprawnienia. W artykule omówiono obowiązki pracodawcy, jeśli zdecyduje się rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Czytaj dalej jakie prawa ma zwolniony pracownik.

 Prawo do odprawy pieniężnej w przypadku indywidualnego zwolnienia wynika z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych.

Ze zwolnieniami indywidualnymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje stosunki pracy z przyczyn, które nie leżą po stronie pracowników, w okresie 30 dni z mniejszą liczbą osób, niż została wskazana w art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, tj.:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.


Aby więc można było mówić o zwolnieniu indywidualnym, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  1. pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w chwili dokonywania zwolnień,
  2. stosunek pracy zostaje rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika,
  3. przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron,
  4. zwolnienia są dokonywane w okresie trwającym nie dłużej niż 30 dni i obejmują mniejszą liczbę pracowników niż przewidziana w art. 1 omawianej ustawy. Okres, w którym rozwiązywane są stosunki pracy uznawane za zwolnienia indywidualne, nie może być więc dłuższy niż 30 dni. Termin ten liczy się od dnia wręczenia pierwszego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Istotne znaczenie ma więc data wręczenia wypowiedzenia, a nie formalnego rozwiązania się umowy o pracę (por. wyrok SN z 20 września 1994 r., I PRN 63/94).
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Nie sposób jednak zgodzić się ze stanowiskiem sądu. Jeżeli o prawie do odprawy decyduje faktyczne przejście na emeryturę lub rentę, to bez znaczenia jest sposób ustania stosunku pracy.   Oznacza to w konsekwencji, że prawo do tej odprawy nabędzie także pracownik zwolniony na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, jeśli w związku z ustaniem stosunku pracy przejdzie np. na emeryturę.

Reasumując, brak jest podstaw prawnych do tego, aby pracodawca nie wypłacił Pani odprawy emerytalnej w związku z dokonaniem zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli wcześniej nie otrzymała Pani odprawy (uzyskując status emeryta) – zaznaczam, iż jest to świadczenie jednorazowe – obecnie z chwilą przejścia na emeryturę uzyskała Pani prawo do odprawy emerytalnej.    Przeczytaj pełną treść

 

 Jeżeli więc Pani pracodawca zatrudnia ponad 20 osób, a wypowiedzenie nastąpiło w ramach zwolnień grupowych lub na podstawie zwolnienia indywidualnego, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, to nie korzysta Pani z ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy.

Za przyczyny niedotyczące pracowników można uznać wszelkie powody uzasadniające wypowiedzenie umowy, które nie mają związku z osobą pracownika. Powodem zwolnień indywidualnych może być np. zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, zmniejszenie produkcji, reorganizacja zakładu pracy wiążąca się z likwidacją niektórych stanowisk pracy, zmiana technologii produkcji, ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. W konkretnym przypadku może wystąpić jedna albo więcej takich przyczyn. Przyczyna niedotycząca pracowników powinna być wyłącznym powodem rozwiązania stosunku pracy, tzn. bez jej wystąpienia pracodawca nie podjąłby decyzji o zwolnieniu pracownika (wyrok SN z 10 października 1990 r., I PR 319/90, OSNC z 1992 r., z. 11, poz. 204).

Jeżeli jednak uważa Pani, że wypowiedziano Pani umowę w sposób nieuzasadniony lub z naruszeniem przepisów prawa, może Pani odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy.

Zgodnie z art. 12 ustawy o zwolnieniach grupowych przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i przy rozpatrywaniu sporów związanych z naruszeniem przepisów tej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Otóż gdy pracodawca, dokonując zwolnienia, rozwiązał za wypowiedzeniem umowę na czas określony z naruszeniem przepisów prawa, pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie (art. 50 K.p.).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Sąd pracy wydał wyrok, a pracodawca mnie zwolnił – co robić?

Czy z pracownikiem przywróconym do pracy wyrokiem sądowym, który zgłosił w ciągu siedmiu dni gotowość niezwłocznego podjęcia pracy, lecz nie został zatrudniony ponownie przez pracodawcę, można rozwiązać umowę o pracę? Dodam, że pracodawca zasłania się faktem, że wydał mi świadectwo pracy.Zwolnieniony pracownik z powodu niezdolności do pracy a możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Mam 52 lata i 35 lat pracy. 10 miesięcy temu otrzymałam zwolnienie z pracy na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (rozwiązanie przez oświadczenie pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Przyczyną była „stwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku i brak możliwości powierzenia innej pracy odpowiadającej stanowi zdrowia”. Obecnie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy, mam prawo do zasiłku. Czy moje zwolnienie kwalifikuje się do uzyskania świadczenia przedemerytalnego? Czy obecnie mogę złożyć o nie podanie?Jak doprowadzić do zwolnienia uciążliwego pracownika?

W naszej placówce pracuje problematyczna osoba, która buntuje pozostałych pracowników. Osoba ta jest opieszała i opryskliwa, dezorganizuje pracę załogi, wprowadza nieciekawą atmosferę. Jestem kierownikiem oddziału, jakie pismo mogę wystosować do dyrekcji, by pozbyć się uciążliwego pracownika?Likwidacja działalności gospodarczej a zwolnieniony pracownik korzystający z ochrony

Prowadzę mikrofirmę, w której zatrudniony jest jeden pracownik. Planuję likwidację i jednoczesne zwolnienie tego pracownika. Czy w takiej sytuacji nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem i mogę rozwiązać umowę o pracę z osobą w wieku przedemerytalnym? Czy to samo dotyczy rozwiązania umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim (z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia)? Jak należy postąpić, jeśli zamierzam kontynuować działalność w spółce dwóch współwłaścicieli?Zwolnienie pracownicy, która wykorzystała urlopy i przebywa na zwolnieniu

Prowadzę niewielką firmę, w której w lipcu 2008 r. została zatrudniona nowa pracownica. Już trzy miesiące później poszła na zwolnienie lekarskie (z powodu ciąży), potem przebywała na urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym. Następnie wzięła 60 dni opieki nad dzieckiem i zwolnienie chorobowe. Czy mogę dać pracownicy wypowiedzenie? Kiedy powinienem to zrobić?Zwolnienie pracownika zatrudnionego na podstawie mianowania a odprawa

Jestem zatrudniony na uczelni na podstawie mianowania. Pracodawca wymówił mi pracę, ponieważ jest likwidowana katedra, w której pracuję. Twierdzi jednak, że nie należy mi się odprawa. Czy decyzja przełożonego jest zgodna z prawem? Czy mogę ją zaskarżyć do sądu pracy?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl