Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron a odprawa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.06.2015

Pracuję w firmie, która zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Ostatnio pracodawca zwolnił z pracy za porozumieniem stron mojego kolegą – pracownika z 17-letnim stażem. Inicjatywa wyszła od pracodawcy i rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. Czy wobec tego temu pracownikowi przysługiwała odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – zwana dalej „ustawą”.

 

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

Innymi słowy, aby skutecznie dochodzić odprawy wypłacanej w wysokości wskazanej w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, konieczne jest, aby pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, a przede wszystkim – aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

Istotny w sprawie Pana kolegi jest pogląd wyrażony przez Marcina Kubala, który wskazuje, iż „w orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się pogląd na temat znaczenia i celu odprawy pieniężnej. Zatem zdaniem Sądu Najwyższego celem odprawy pieniężnej jest m.in. udzielenie osłony socjalnej osobom, które utraciły pracę w warunkach przekształceń ekonomicznych zmierzających do stworzenia gospodarki rynkowej. Osoby te będą zmuszone poszukiwać pracy w warunkach powstającego bezrobocia, z czym będzie wiązać się konieczność czasowego pozostawania bez pracy, przekwalifikowania, czy podjęcia pracy mniej płatnej. Równocześnie ustawa o zwolnieniach grupowych nie wprowadza istniejących na gruncie obowiązującej do dnia 31 grudnia 2003 r. ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 112, poz. 980) ograniczeń w prawie do otrzymania odprawy pieniężnej. Stanowisko to wynikło z przekonania, że nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie regulacji prawnej gorzej traktującej pracowników przejawiających inicjatywę i umiejętności w pozyskiwaniu dodatkowych – poza zatrudnieniem – źródeł utrzymania. Tym samym odprawa ma jednoznacznie charakter zadośćuczynienia za utracone miejsce pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika”*.

 

W literaturze spotkać można dwa poglądy. Zwolennicy pierwszego wskazują, że inicjatywa rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika winna wypłynąć od pracodawcy. Zwolennicy drugiego wskazują, iż nie jest to wymagane. Najważniejsze, by można było ustalić, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest przyczyna niedotycząca pracownika.

 

Osobiście jestem zwolennikiem drugiego poglądu. W podobnym tonie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. akt II PK 70.06, w którego tezie wskazał, że „wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie wyklucza zakwalifikowania ustania stosunku pracy takiego pracownika jako rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jeżeli przyczyny takie rzeczywiście istniały i miały decydujące znaczenie dla złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy rozwiązanie stosunku pracy wskutek akceptacji takiego wniosku nastąpiło za porozumieniem stron (art. 11 ustawy), czy za wypowiedzeniem przez pracodawcę”.

 

 

 

 

* Marcin Kubala, LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001-2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + osiem =

»Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne za zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy

Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedzi

 

Likwidacja oddziału firmy a odszkodowanie dla pracownika

Centrala firmy znajduje się w mieście X, a ja pracuję w salonie firmy w miejscowości Y. Firma z przyczyn ekonomicznych likwiduje salon wraz z moim stanowiskiem pracy. Czy mogę liczyć na odszkodowanie? W firmie pracuję 1,5 roku.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »