.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy z powodu częściowej niepełnosprawności

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.07.2015

Jestem pielęgniarką. Zostało mi 5 lat do emerytury (już bym była, ale przesunęli wiek). Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu będę prawdopodobnie przez około pół roku, a potem otrzymam zaświadczenie o częściowej niepełnosprawności. Czy potem pracodawca (prywatna firma medyczna) może mnie zwolnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dłuższy okres ochrony przed zwolnieniem z tytułu wydłużenia wieku emerytalnego uzyskała tylko wąska grupa pracowników. Są to jedynie pracownicy, którzy 1 stycznia 2013 roku byli już objęci ochroną stosunku pracy, wynikającą z art. 39 Kodeksu pracy oraz pracownicy, którzy mogliby być objęci taką ochroną, gdyby 1 stycznia 2013 roku pozostawali w stosunku pracy.

 

Pracownicy, którzy spełnili powyższe wymagania są dłużej chronieni przed zwolnieniem, a ich ochrona będzie trwała aż do osiągnięcia wydłużonego wieku emerytalnego określonego w przepisach znowelizowanej ustawy emerytalnej. Wydłużony okres ochronny obejmie kobiety urodzone pomiędzy styczniem 1953 roku a grudniem 1956 roku. Okres ochronny dla tych pracownic będzie wydłużony o tyle samo co ich wiek emerytalny, czyli od jednego miesiąca do jednego roku i 4 miesięcy.

 

Natomiast pracodawca – czy prywatny, czy nie – może wypowiedzieć umowę, bez względu na ww. ochronę.

 

Zasadniczo pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, który z powodu choroby jest nieobecny w zakładzie pracy. Zakaz ten wynika z art. 41 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Jeśli jednak okres choroby przedłuża się, pracodawca w pewnych sytuacjach może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Wówczas, w odróżnieniu od przyczyn zawinionych przez pracownika (opisanych w art. 52 § 1 Kodeksu pracy) uzasadniających dyscyplinarne zwolnienie, mówimy o przyczynach niezawinionych, które również uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

 

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia występuje więc, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

 

Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, to można z nim rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy okres jego nieobecności przekroczy 3 miesiące. Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a) Kodeksu pracy uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy, nie dolicza się okresu tej niezdolności (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 161/99, OSNAPiUS 2000 r., nr 19, poz. 717).

 

Z kolei, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, jeśli okres nieobecności w pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Okres pobierania wynagrodzenia w trakcie niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby lub wypadku przy pracy to pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (art. 92 § 1 Kodeksu pracy). Po tym okresie pracownik ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego.

 

Zasady pobierania zasiłku reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; dalej jako – u.ś.p.).

 

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 u.ś.p.).

 

Do okresu pobierania zasiłku chorobowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z powodu kwarantanny i przebywania w zamkniętym zakładzie leczniczym w celu leczenia nałogu alkoholizmu i narkomanii. Jeżeli zaś w niezdolności do pracy wystąpiły przerwy, do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

 

Jeśli więc przykładowo, niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, przekroczyła łącznie: okres pierwszych 33 dni choroby i okres pobierania z tego tytułu zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące to wówczas pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Musi jednak pamiętać, że tak jak we wszystkich przypadkach rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi wcześniej zasięgnąć opinii organizacji związkowej lub uzyskać jej zgodę, jeśli sytuacja tego wymaga.

 

Musi Pani wrócić przed ww. terminami do pracy.

 

Mimo to pracodawca może z Panią rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Zawsze, jeśli nie objęła Pani ochrona przedemerytalna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton