.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy – reorganizacja przedsiębiorstwa czy pozbycie się pracownika zanim nabędzie uprawnienei do okresu ochronnego?

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 21.05.2010

Jestem pielęgniarką pracującą od 30 lat w Publicznej Służbie Krwi, w sumie mam 36 lat pracy. Otrzymałam 15 lutego 3-miesięczne wypowiedzenie, z czym nie mogę się pogodzić, bo bardzo chciałabym pracować do pełnego wieku emerytalnego – za dwa i pół miesiąca kończę 56 lat. Wypowiedzenie uzasadniono likwidacją etatu, czyli z przyczyn niedotyczących pracownika. Pozostałe trzy koleżanki, wszystkie młodsze i zatrudnione na umowę na czas określony zachowały pracę, co pozwala mi sądzić, że zwalniają mnie z powodu wieku. Dlatego wniosłam pozew do sądu pracy, skąd otrzymałam pismo, w którym pozwany wyjaśnia, że zwalnia mnie w związku ze zmianami organizacyjnymi w naszej placówce. Zmiany rzeczywiście mają nastąpić, tylko że nowe umowy wręczono moim koleżankom już po wniesieniu przeze mnie pozwu do sądu, prawie miesiąc po wręczeniu mi wypowiedzenia. Zmiany te polegają na tym, że otrzymały one umowy, w których wypowiada się im dotychczasowe warunki pracy i od czerwca tego roku mają przejść na 3/4 etatu. Wygląda na to, że moi przełożeni uznali, że lepiej najpierw zwalniać, a potem ewentualnie zająć się reorganizacją. Proszę więc o opinię, czy rozwiązanie ze mną umowy o pracę po 36 latach w związku z likwidacją etatu jest uzasadnione? W doręczonym piśmie powołano się na art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844). W sądzie będę po raz pierwszy, nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy będę mogła coś powiedzieć na swoją obronę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akt prawny przywołany przez Pani pracodawcę jako podstawę rozwiązania stosunku pracy – w przypadku podania jako podstawy przyczyny niedotyczącej pracownika, czyli między innymi przywołana w stanie faktycznym restrukturyzacja przedsiębiorstwa – stanowi z punktu widzenia prawa poprawną podstawę prawną.

 

W razie wystąpienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wśród których należy wskazać określoną liczbę pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, czy też przyczynę rozwiązania stosunku pracy niedotyczącą pracownika, do wypowiedzenia umowy stosuje się zapisy ustawy.

 

Celem ustawy w jej założeniu jest przyznanie pracownikom dodatkowych uprawnień związanych z działaniem pracodawcy, między innymi odszkodowania, w związku z tym że wypowiedzenie nie następuje z ich winy. Tak więc ustawa jako taka ma chronić pracowników.

 

W przypadku gdy przyczyna wypowiedzenia jest rzeczywiście zgodna ze stanem faktycznym, tj. faktycznie restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma relewantny wpływ na konieczność rozwiązania stosunku pracy – spełnia ona swój ochronny cel.

 

W Pani przypadku jednak – na co wskazują przytoczone fakty – korzystając z pozornej przyczyny, jaką jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa, pracodawca podjął próbę rozwiązania stosunku pracy, tak aby nie zdążyła Pani nabyć uprawnień do okresu ochronnego (4-letni okres przed uzyskaniem prawa do emerytury – vide art. 39 K.p.).

 

Pracodawcy nawet nie zraża perspektywa konieczności wypłaty dodatkowego odszkodowania wskazanego w art. 8 powyżej przywołanej ustawy.

 

Odnośnie meritum sprawy, w razie dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi bądź stosunku pracy, bądź warunków pracy i płacy, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy w razie naruszenia jego praw – vide art. 44 K.p.

 

Ponieważ art. 12 powyższej ustawy wskazuje, że przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, a także przy rozpatrywaniu sporów związanych z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu pracy, również do wypowiedzenia ze względu na przyczyny niedotyczące pracownika stosuje się przepisy o prawie do odwołania się do sądu pracy.

 

Pracownik, któremu wypowiedziano stosunek pracy, jest alternatywnie uprawniony do wnioskowania o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.

 

Zgodnie z art. 45 Kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

 

W Pani przypadku, w mojej opinii, możemy mówić zarówno o nieuzasadnionym wypowiedzeniu umowy o pracę jak i naruszeniu przepisów prawa.

 

Przyjmując za podstawę restrukturyzację przedsiębiorstwa, zgodnie z Pani stanowiskiem, pracodawca powinien dokonać czynności zmierzających do restrukturyzacji na większej liczbie pracowników, a nie tylko na jednym, któremu notabene brakuje nie więcej niż dwu miesięcy do rozpoczęcia okresu ochronnego.

 

Wypowiedzenie złożone wyłącznie Pani stanowi podstawę do domniemania, że we wskazanym przypadku podstawą wypowiedzenia nie była przyczyna niedotycząca pracownika. Przyczyną tą, która ze względu na oczywistą podstawę do odwołania zdaje się być ukrywaną przez pracodawcę, jest Pani wiek. Przyczyna ta, co nie może stanowić wątpliwości, bezpośrednio Pani dotyczy.

 

Ze względu na wątpliwości co do rzeczywistych podstaw wypowiedzenia Pani stosunku pracy, istotne jest ustalenie właściwej treści oświadczenia woli. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ustalenie właściwego znaczenia oświadczeń woli wymaga przeprowadzenia ich wykładni (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2006 r., V CSK 129/05, niepubl.).

 

Tę wykładnię, w ujęciu faktów przez Panią przedstawionych, powinien przeprowadzić sąd prowadzący sprawę. Fakty świadczące o zaistniałej sytuacji wprost wskazują na odmienność treści oświadczenia woli oraz rzeczywistej podstawy wypowiedzenia – i to należy sądowi wskazać na wstępie.

 

Podczas rozprawy szczególny akcent należy postawić na brak podjęcia jakichkolwiek działań wobec innych pracowników przedsiębiorstwa przed odwołaniem się przez Panią do sądu pracy oraz na formę działań podjętych w stosunku do innych pracowników (danie szansy na zmianę warunków pracy i płacy).

 

W uzupełnieniu należy wskazać, że o bezpośrednim naruszeniu prawa pracy przesądza treść art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (podstawa wypowiedzenia) – zgodnie z którym rozwiązanie w tym trybie jest możliwe jedynie z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy.

 

Co zostało wykazane powyżej, nie były one jedynymi powodami uzasadniającymi wypowiedzenie, a tym samym wypowiedzenie zostało złożone z naruszeniem przepisów ustawy.

 

Prócz oczywistego naruszenia powyższego przepisu, pracodawca dopuścił się ponadto naruszenia art. 8 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (wypowiedzenie z powodu zbliżającego się okresu ochronnego) lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

 

Z powyższych powodów Pani roszczenia w mojej opinii są w pełni zasadne i powinny zostać przez sąd przyjęte.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl