.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z powodu niezdolności do pracy a możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 22.04.2010

Mam 52 lata i 35 lat pracy. 10 miesięcy temu otrzymałam zwolnienie z pracy na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (rozwiązanie przez oświadczenie pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Przyczyną była „stwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku i brak możliwości powierzenia innej pracy odpowiadającej stanowi zdrowia”. Obecnie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy, mam prawo do zasiłku. Czy moje zwolnienie kwalifikuje się do uzyskania świadczenia przedemerytalnego? Czy obecnie mogę złożyć o nie podanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego w pytaniu, obawiam się, że obecnie nie spełnia Pani przesłanek niezbędnych do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego, bowiem stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy (ta przyczyna powinna być wskazana w świadectwie pracy).

 

Podstawą rozwiązania stosunku pracy było wypowiedzenie umowy przez pracodawcę.

 

Pracodawca w świadectwie pracy wskazał, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest „stwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku i brak możliwości powierzenia innej pracy odpowiadającej stanowi zdrowia”.

 

Biorąc pod uwagę przepisy, „prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 

 1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn″.

 

Świadczenie przedemerytalne przysługuje „po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
 2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych”.

 

Podstawą prawną przyznania świadczenia przedemerytalnego jest przytoczony art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).

 

Reasumując, Pani żadnej z powyższych przesłanek niezbędnych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego niestety nie spełnia.

 

Co może Pani zrobić obecnie?

 

 1. Dla pewności może Pani złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, głównie po to, by się upewnić w 100%.
 2. Od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia emerytalnego przysługują środki odwoławcze, z których może Pani skorzystać.
 3. W terminie jednego miesiąca od decyzji odmownej (licząc od daty otrzymania decyzji) przysługuje prawo odwołania do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Co dalej? Może Pani ewentualnie zastanowić się nad podjęciem pracy na okres minimum 6 miesięcy; gdyby pracodawca zwolnił Panią, wskazując przyczyny leżące po stronie pracodawcy, to wówczas ponownie powstaje prawo do zasiłku dla bezrobotnych i ponownie prawo do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne. Spełni Pani wtedy ustawowe przesłanki do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego.
 5. Może Pani wyczekiwać do momentu ukończenia 60 lat i przejścia na świadczenie emerytalne.
 6. Z uwagi na stan zdrowia może Pani ubiegać się o przyznanie prawa do renty inwalidzkiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »