.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie pracownicy po wielu latach pracy a odprawa i odszkodowanie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.09.2010

Mam 53 lata, ostatnie 27 lat pracowałam w jednym zakładzie. Obecnie mój etat jest likwidowany, więc pracodawca rozwiązuje ze mną umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Dodam, że pracodawca zatrudnia 24 osoby.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani przypadku może mieć zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

 

Jak rozumiem, jest Pani zatrudniona na umowę o pracę, nie jest Pani pracownikiem mianowanym ani pedagogicznym.

 

Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się do pracowników zwalnianych w ramach zwolnień grupowych, ale stosuje się ją też odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

 

Stosownie do przepisów tej ustawy pracownikowi, któremu pracodawca wypowiada umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, przysługuje odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Wysokość tej odprawy jest uzależniona od zakładowego stażu pracy i wynosi:

 

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

A zatem, skoro była Pani zatrudniona u swojego pracodawcy ponad 8 lat i likwidacja etatu jest wyłączną przyczyną wypowiedzenia Pani umowy o pracę, przysługuje Pani odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

 

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Obecnie jest to kwota 19 755 zł.

 

Podstawą żądania odszkodowania mógłby być natomiast art. 56 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), stosownie do którego „pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy”.

 

Jak wskazuje art. 58 K.p. „odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące”.

 

Tu należy zaznaczyć, że uznanie, że przepis art. 58 K.p. wyłącza dochodzenie innych roszczeń odszkodowawczych niż określone w art. 58 K.p., związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodne z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27.11.2007 r., sygn. akt SK 18/05.

 

Można zatem żądać na zasadach ogólnych wyższego odszkodowania niż to wskazane w art. 58 K.p.

 

O odszkodowanie można się jednak ubiegać wyłącznie, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy, np. gdy nie było usprawiedliwione w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Stosownie do art. 30 § 4 K.p. „w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »