Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie podmiotowe od VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.09.2010

Zwolnienie podmiotowe od VAT – zasady na 2010 i 2011 rok.



Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym określonej kwoty (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku). Kwota ta ulegała na przestrzeni ostatnich lat zmianom, czego wielu podatników nie zauważyło.

 

Co niezmiernie ważne, zwolnienie to przysługuje co do zasady z mocy prawa, bez konieczności składania jakiegokolwiek zawiadomienia, zaświadczenia.

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zmienia art. 113 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

 

Niestety ustawodawca nie upraszcza życia podatnikom i wprowadza różne „stany przejściowe” i tak zgodnie z art. 2 wyżej wymienionej ustawy kwotę dla zwolnienia podmiotowego dla 2010 r. przyjmuje się w wysokości 100 000 zł, a w 2010 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa niż 50 000 zł i nie przekroczyła 100 000 zł, mogli skorzystać ze zwolnienia jedynie pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.

 

Podatnicy rozpoczynający w 2009 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 50 000 zł i nie przekroczyła 100 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, podmiotowego również, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.

 

Kolejne lata, kolejne zmiany – w 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100 000 zł i nie przekroczy 150 000 zł będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r., z tym że podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy 100 000 zł i nie przekroczy 150 000 zł, będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.

 

Oczywiście ciągle do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Podatnicy kwalifikujący się do zwolnienia podmiotowego i podatnicy rozpoczynający działalność mogą zrezygnować ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających działalność zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności takiej jak:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Należy pamiętać również, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

 

 

Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług stanowi „LISTA TOWARÓW I USŁUG, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 i 9 USTAWY”. W liście tej na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów określa towary i usługi, do których nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe. Warto zapoznać się z tą listą, by być pewnym, iż zwolnienie podmiotowe przysługuje.

 

Pamiętać należy również, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo (nierozpoczynających działalności) przekroczy omówione kwoty, to zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 

 1. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
 2. przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.09.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 + 10 =

 

»Podobne materiały

Zwolnienie podmiotowe w VAT od 2014 r.

W artykule przedstawione zostały zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego w VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

 

Terminy wystawiania faktur w 2014 roku

Artykuł przedstawia nowe terminy wystawiania faktur VAT od 2014 r.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »