.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie od podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 01.01.2007 r.

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 03.03.2008

Artykuł omawia możliwość uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (domu, lokalu itd.) nabytej uprzednio w drodze spadku, jeżeli spadkodawca zmarł przed dniem 01.01.2007 r.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej ustawą) źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu jest m.in. „(…) odpłatne zbycie:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c), przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.”

 

Zgodnie jednak z przepisem art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. – od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, określonych w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c), w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

 

Przytoczony przepis został co prawda wykreślony mocą unormowania art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), jednakże równocześnie wskazano, że do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a)-c) ustawy, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. (a więc z uwzględnieniem, przytoczonego wyżej, zwolnienia z dawnego przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d).

 

Zgodnie z przepisem art. 924 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925). Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter jedynie deklaratoryjny (potwierdzający istniejący już stan rzeczy), nie zaś konstytutywny (tworzący nowy stan prawny). Datą nabycia spadku przez spadkobierców, decydującą o tym, które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować, jest zatem chwila śmierci spadkodawcy, nie zaś data stwierdzenia nabycia spadku, co częstokroć ma miejsce dopiero po wielu latach (tak np. postanowienie Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 21 maja 2007 r., sygn. IB/415-16/07).

 

Zwolnienie z dawnego przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) ustawy znajduje zatem zastosowanie w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania, jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Ponieważ notariusz sporządzający akt sprzedaży nieruchomości zawsze przesyła odpis takiego aktu do właściwego dla zbywcy urzędu skarbowego, warto nalegać na zamieszczenie już w tym akcie wzmianki, że zbywca nabył sprzedawaną nieruchomość w drodze spadku otwartego przed dniem 1 stycznia 2007 r., a zatem w odniesieniu do niego ma zastosowanie zwolnienie z dawnego przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) ustawy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.03.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus IX =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton