Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia z podatku od nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.04.2009

Autor omawia zwolnienie nieruchomości i ich części, zajętych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z podatku od nieruchomości.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 W Polsce działa wiele stowarzyszeń, tylko niektóre z nich posiadają status organizacji pożytku publicznego – wiele z nich może jednak skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, bowiem zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) zwolnione od podatku od nieruchomości są m.in. nieruchomości lub ich części:

 

  • zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
  • zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Kluczem do zwolnienia nieruchomości lub jej części z opodatkowania jest ustalenie, kiedy nieruchomość jest „zajęta”. Niestety wspomniana ustawa nie wyjaśnia znaczenia słowa „zajęta” na gruncie prawa podatkowego, w znaczeniu słownikowym „zajęty” znaczy niebędący wolnym, zablokowany. Ustawodawca nie wskazuje, jaki i czy w ogóle musi istnieć tytuł prawny, by owo zajęcie można uznać za właściwe z punktu widzenia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Uznać zatem można, iż każdy tytuł prawny, taki jak np. umowa najmu, użyczenie, dzierżawa, prawo własności – będzie wystarczający, by nieruchomość posiadała podatkowy status „zajętej”.

 

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2005 r. Urządu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. FFW 31100a/19/05) przeczytać możemy, iż:

 

„Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest prowadzenie na tej nieruchomości przez stowarzyszenie działalności wśród dzieci i młodzieży między innymi w zakresie oświaty lub wychowania: Przepis nie odnosi się w żaden sposób do tytułu prawnego, w oparciu o który działalność ta na danej nieruchomości jest prowadzona. Wymogiem zwolnienia jest, aby działalność ta prowadzona była przez stowarzyszenie i aby nie stanowiła działalności gospodarczej. Przedszkole zarejestrowane jest w ewidencji placówek niepublicznych stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a dochody z prowadzenia przedszkola w całości wykorzystywane mają być na jego potrzeby i cele statutowe stowarzyszenia. Z załączonych dokumentów wynika, iż Stowarzyszenie nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wbrew ocenie wnioskodawców pobieranie opłat za korzystanie z przedszkola nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. W odniesieniu do stowarzyszeń, nie każdy sposób uzyskiwania dochodów jest przejawem prowadzenia działalności gospodarczej. W przedstawionym stanie faktycznym opłaty z tytułu prowadzenia przedszkola wnoszone przez rodziców są bowiem tzw. dochodami z własnej działalności, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

W świetle powyższego tut. organ podatkowy uznaje, iż przedstawiony przez wnioskodawców stan faktyczny, dokumenty dotyczące stowarzyszenia i prowadzonej przez nie działalności dają podstawy do przyjęcia, iż nieruchomość położona w P. przy ulicy X stanowiąca własność wnioskodawców korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.”

 

Tytuł, jak wskazano – dowolny, powinien być jednak możliwy do udokumentowania, a nieruchomość winna być, moim zdaniem, nie tylko teoretycznie ale i faktycznie (fizycznie) zajęta.

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w piśmie z dnia 6 września 2005 r. (znak: LK-833/AP/05/563) wyjaśnia, iż:

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzystają nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jednak art. 34 ustawy stanowi, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z art. 8 ust. 1, stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Artykuł 50 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) stanowi, że jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców (...). Artykuł 83a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stwierdza, że prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek, nie jest działalnością gospodarczą, natomiast działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapis dotyczy zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Z powyższego wynika, że nieruchomości zajęte przez stowarzyszenie na działalność oświatową nie są traktowane jak nieruchomości zajęte na działalność gospodarczą. Podlegają więc zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli działalność ta jest działalnością statutową tego stowarzyszenia.

Należy przy tym zauważyć, że zwolnienie przysługuje podmiotom, które są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia i działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.”

 

Z innego zwolnienia mogą korzystać organizacje pożytku publicznego. Może być tak, że stowarzyszenie spełnia wymogi zarówno, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 14 – z podatkowego punktu widzenia nie ma znaczenia, z którego faktycznie skorzysta. Warto jednak pamiętać, iż: „(...) za »nieodpłatną działalność pożytku publicznego« można uznać tylko taką sytuację, w której organizacja pożytku publicznego za świadczone przez siebie usługi nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia, a nie sytuację, gdy wynagrodzenie to nie odpowiada rzeczywistej wartości lub kosztów świadczenia. Pobieranie wynagrodzenia powoduje bowiem, że działalność pożytku publicznego staje się działalnością odpłatną (art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), zaś pobieranie wynagrodzenia wyższego od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności – czyni z niej działalność gospodarczą (art. 9 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy)” – wyrok z dnia 22 marca 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, SA/Bk 346/05).

 

Reasumując, często o podleganiu bądź niepodleganiu zwolnieniu od podatku od nieruchomości decydować będzie treść statutu stowarzyszenia, dobrze więc już na etapie zakładania stowarzyszenia pomyśleć o podatkowych konsekwencjach.


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.04.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus III =

 

»Podobne materiały

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania. Przepisy nie regulują sposobu, w jaki takie głosowania powinny się odbywać, dlatego powinien on być określony w statucie.

 

Organizacja pożytku publicznego

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego wiąże się z wieloma przywilejami, w szczególności przywilejami podatkowymi. O status OPP mogą starać się organizacje pozarządowe, a także jednostki kościelne, a pod pewnymi warunkami również spółki kapitałowe.

 

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »