.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie nauczyciela za odprawą

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.03.2015

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam ponad 30 lat stażu pracy. Niedługo w szkole ma dojść do redukcji etatów i dyrektor zaproponował mi przejście na emeryturę. Ja wolałabym zostać zwolniona za 6-miesiączną odprawą, a na emeryturze dostać drugą odprawę, 3-miesięczną. Czy możemy tak postąpić, mimo że jestem w okresie ochronnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

 

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

 

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

 

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Rozwiązanie stosunku pracy w takim przypadku następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

 

Odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi z powodu rozwiązania z nim stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy nauczyciel zrezygnował z propozycji ograniczenia etatu, czy też, czy po rozwiązaniu stosunku pracy zostanie ponownie zatrudniony w tej samej szkole. Jednocześnie należy pamiętać, ze okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące jest w tym przypadku wymagany przepisami prawa, więc nie można nie wypłacić odprawy tylko dlatego, że dokonano zakończenia stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa.

 

W myśl z kolei art. 91c ust. 1 w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, które nie są regulowane przepisami Karty Nauczyciela, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu pracy (w skrócie K.p.). To właśnie przepisy K.p., konkretnie zaś art. 39, przewidują ochronę przed wypowiedzeniem pracowników w okresie przedemerytalnym. W analizowanym przypadku należy zastanowić się, czy wspomniana regulacja może zostać wykorzystana w przypadku rozwiązania stosunku pracy będącego następstwem zmniejszenia liczby oddziałów w szkole. Wymaga to stwierdzenia, czy regulacja z art. 20 KN ma charakter zupełny, czy też należy posiłkować się przepisami K.p. jako uzupełniającymi regulacje Karty.

 

Ku pierwszemu z tych stanowisk skłonił się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 07.12.2006 r., sygn. akt I PZP 4/06. Sąd orzekł ponadto, nawiązując do art. 41 K.p., że w sytuacji gdy pracownika chroni się przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ochrona nie dotyczy pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy na podstawie mianowania. Do nauczyciela mianowanego, zdaniem SN, nie ma zastosowania także regulacja art. 39 K.p.

 

Ku drugiemu z wymienionych stanowisk skłania się Barański (Barański, Szymańska, Rozwadowska-Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2009), którego zdaniem art. 39 K.p. znajduje zastosowanie w sytuacji rozwiązywania stosunku pracy w oparciu o przesłanki wskazane w art. 20 KN, ponieważ KN nie zawiera regulacji dotyczących ochrony trwałości zatrudnienia.

 

Choć trudno zgodzić się z poglądem SN, jakoby art. 39 nie znajdował zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, za słuszne należy uznać twierdzenie, iż w warunkach, o których mowa w art. 20 KN, regulacje ochronne z K.p. nie znajdą zastosowania. Należy zauważyć, że przewidziana w art. 20 możliwość rozwiązania stosunku pracy ma charakter szczególny, możliwość taka podyktowana jest bowiem trudną sytuacją pracodawcy, który na ogół zmuszony jest dokonać redukcji zatrudnienia. Wydaje się, że o zwolnieniu powinny wówczas decydować możliwie obiektywne przesłanki, tj. kwalifikacje nauczyciela czy też jego sytuacja materialna.

 

Przyjęcie aprobującego stanowiska w sprawie obowiązywania przepisów ochronnych z K.p. w warunkach, o których mowa w art. 20 KN, uniemożliwiałoby niekiedy zastosowanie takich obiektywnych kryteriów. W zaistniałej sytuacji należy zatem posłużyć się jednolitymi kryteriami, które usprawiedliwiają rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem o niższych kwalifikacjach, obniżonej sprawności zawodowej czy zdrowotnej pracodawcy.

 

Wobec powyższego przyjęłabym pogląd Sądu Najwyższego o nieobowiązywaniu w stosunku do nauczycieli mianowanych art. 39 K.p. W takiej sytuacji dyrektor jak najbardziej może Panią zwolnić na podstawie art. 20 KN za odprawą, a po przejściu na emeryturę otrzyma Pani kolejna odprawę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl