.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie nauczyciela z powodu niezdolności do pracy

Autor: Tomasz Kowalski • Opublikowane: 21.05.2013

Czy mogę na polecenie wójta zwolnić nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony z powodu niezdolności do pracy, jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

W razie braku warunków do zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze.

 

Bez względu na powyższe, skoro podstawą zatrudnienia nauczyciela jest umowa o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, zastosowanie będą mieć następujące zasady:

 

Stosownie do art. 27 ust. 2 Karty nauczyciela rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok.

 

Wyjątek w tym zakresie przewiduje dalsza część powołanego przepisu. Oznacza ona niemożliwość zwolnienia nauczyciela z upływem roku w szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do 2 lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Stosunek pracy z nauczycielem może zostać rozwiązany także w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Stosunek pracy rozwiązany zostanie z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

 

Brak jest w tym miejscu zapisu, że do okresu niezdolności do pracy wlicza się dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia, tak jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Wydaje się, że można to uznać za niedopatrzenie ustawodawcy i zastosować odpowiednie przepisy rozporządzeń wykonawczych.

 

W zależności od rodzaju Państwa szkoły kwestie te regulują następujące akty:

 

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia: „w szkołach:

  1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,

  2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe,

  3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,

  4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia”.

 

 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Zgodnie z § 2 rozporządzenia w publicznych szkołach i placówkach artystycznych:

  „1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

  2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie, w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych są zgodne z terminami, właściwymi dla szkół na obszarze poszczególnych województw, ogłoszonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy się w najbliższy wtorek po świętach;

  4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia”.

 

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich. Zgodnie z § 4 w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich:

  „1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia albo od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek;

  2) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach”.

 

Bez względu na powyższe sposoby liczenia owego terminu niezdolności do pracy powołane powyżej przepisy Karty nauczyciela wyczerpująco określają przesłanki dotyczące zwolnienia nauczyciela z powodu choroby. Jeżeli zatem nie upłynął jeszcze rok (bądź 2 lata) niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby ani też nie orzeczono o niezdolności nauczyciela do pracy na danym stanowisku, nie ma możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie polecenia organu administracji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl