.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie indywidualne

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 17.01.2013

Byłem zatrudniony na czas określony, przepracowałem w firmie ponad rok. Pracodawca rozwiązał umowę bez podania przyczyny z dwutygodniowym wypowiedzeniem w okresie trwania danej umowy na czas określony. Czy należy mi się odprawa z powodu zwolnienia indywidualnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo umowa o pracę na czas określony podlega ochronie przed jej wcześniejszym rozwiązaniem i powinna trwać do końca okresu, na jaki została zawarta, wykluczając zwolnienie indywidualne. Jednakże ustawodawca w art. 33 Kodeksu pracy przewidział wyjątek, zgodnie z którym umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana wskutek wcześniejszego jej wypowiedzenia. Aby rozwiązanie takiej umowy było dopuszczalne, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 

  1. wypowiedzenie może dotyczyć wyłącznie umowy o pracę zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy,
  2. strony przewidzą możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

 

Wbrew temu, co sugeruje brzmienie przepisu art. 33 Kodeksu pracy, możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony nie musi być przewidziana przez strony tej umowy wyłącznie w chwili jej zawierania, lecz także już po jej zawarciu. Oczywiście wymaga to stosownej zmiany umowy, dokonanej w formie pisemnego aneksu (zobacz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 r., sygn. akt I PZP 26/94; OSNAPiUS 1994 r., nr 8, poz. 126).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony (zwolnienie indywidualne) powinno być dokonane na piśmie i doręczone drugiej stronie. W związku ze stosowaniem powołanego art. 33 Kodeksu pracy pojawiły się wątpliwości, czy umowa o pracę może być rozwiązana również przed upływem 6-miesięcznego okresu, czy też w okresie tym umowa podlega ochronie przed jej rozwiązaniem, pomimo ustalenia przez strony takiej możliwości. Obecnie, zgodnie ze stanowiskiem ustalonym przez Sąd Najwyższy, przyjmuje się, iż umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy może być rozwiązana również przed upływem 6-miesięcznego okresu jej trwania (zobacz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1994 r., sygn. akt I PZP 35/94; OSNAPiUS 1994 r., nr 11, poz. 173). Wypowiedzenie jest to czynność jednostronna, która powoduje ustanie stosunku pracy wraz z upływem okresu – zwanego okresem wypowiedzenia.

 

Rozwiązania w tym trybie stosunku pracy może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Inicjatywa rozwiązania może być zatem po każdej ze stron. Przy czym art. 30 dla tej czynności prawnej (zarówno, gdy dokonuje jej pracodawca, jak i pracownik) wymaga formy pisemnej.

 

Jeśli chodzi o oświadczenie woli pracodawcy, to w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony wymaga ono również podania przyczyny wypowiedzenia. A contrario wynika z tego, że pracownik nigdy nie musi uzasadniać wypowiedzenia. Pracodawca musi uzasadniać, ale tylko umowy zawarte na czas nieokreślony. Wszelkie umowy terminowe również nie wymagają uzasadnienia. Innymi słowy pracodawca nigdy nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

 

Ustawodawca w sprawach z zakresu prawa pracy ustanowił pewne reguły, na podstawie których w łatwy sposób zlokalizować możemy sąd, który władny będzie do rozpoznania naszej sprawy. Poprzez właściwość miejscową sądu pracy należy rozumieć:

 

  • sąd, w którego okręgu pozwany pracodawca ma siedzibę (osoba prawna) albo miejsce zamieszkania (osoba fizyczna);
  • sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana;
  • sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (art. 461 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Pracownik przy wyborze sądu, do którego skieruje pozew, powinien zwrócić uwagę na fakt, iż będzie musiał stawić się niejednokrotnie w sądzie celem dopilnowania sprawy. Dlatego też najrozsądniej byłoby skierować pozew do sądu znajdującego się blisko miejsca zamieszkania. Wybór sądu należy jednak od okoliczności konkretnej sprawy, zawsze jednak powinien być należycie uzasadniony w pozwie, tj. pracownik powinien wskazać, dlaczego zdecydował się wnieść pozew właśnie do tego sądu.

 

Reasumując, w pierwszej kolejności sprawdzić należy, czy łącząca Pana z pracodawcą umowa o pracę posiadała postanowienie umożliwiające jej wypowiedzenie. Jeżeli bowiem zdarzyłoby się tak, że umowa takiej możliwości nie przewidywała, wówczas może Pan domagać się odszkodowania z powodu zwolnienia indywidualnego. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Nie przysługuje Panu natomiast żadna odprawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »