Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie grupowe z przyczyn ekonomicznych

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 20.04.2009

Zatrudniam ok. 30 osób. W ramach zwolnienia grupowego z przyczyn ekonomicznych chcę zwolnić ok. 10 osób, zatrudnionych od ponad 2 lat. 1) Czy mogę zwolnić pracownice będące na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, w ciąży? 2) Czy jeżeli zastosuję skrócony do 1 miesiąca okres wypowiedzenia, to czy za pozostałe 2 miesiące muszę wypłacić ekwiwalent pieniężny (plus odprawy), a jeśli tak, to w jakiej wysokości? 3) Jakie odprawy należą się pracownicom pracującym powyżej 2 lat i powyżej 6 lat? 4) Zawarłem też umowę na czas określony (10 lat) z zastosowaniem klauzuli o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia – czy mogę zwolnić tego pracownika w ramach zwolnienia grupowego? Jeśli tak, jaka należy się odprawa tej osobie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ad 1)

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

  1. w czasie urlopu pracownika, w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 Kodeksu pracy);
  2. pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kodeksu pracy);
  3. w okresie ciąży pracownicy, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy (art. 177 Kodeksu pracy);

 

Powyższych przepisów nie stosuje się jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz przy wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika (zwolnienie dyscyplinarne).

 

Ad 2)

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca może – w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę – skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, jak również odprawa, o której szczegółowo piszę poniżej.

 

Ad 3)

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków z przyczyn niedotyczących pracowników – przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeśli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników.

 

Zwalnianemu pracownikowi – w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Ad 4)

W omawianej sytuacji pracownikowi zwalnianemu z wyłącznej winy pracodawcy należy się również odprawa na zasadach wskazanych powyżej. Jednakże w przypadku tego pracownika sugeruję rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, z klauzulą o wypłacie stosownej odprawy.

 

Istnieje niestety ryzyko, że pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę wytoczy powództwo o ustalenie, iż umowa o pracę na czas określony (10 lat) była w rzeczywistości umową o pracę na czas nieokreślony.

 

Zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (10 lat), z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 K.c. w związku z art. 300 K.p.) – wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 2005 r. (II PK 294/04 OSNP 2006/13-14/207).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - zero =

»Podobne materiały

Program dobrowolnych odejść

Jestem po 182 zwolnienia lekarskiego, obecnie pobieram świadczenie rehabilitacyjne (do 30.06.2014 r.). Zakład pracy ma pewne problemy i pracodawca proponuje niektórym pracownikom program dobrowolnych odejść (do końca maja). Zostało mi niewiele do emerytury i chętnie bym teraz odeszła z pracy na

Kobieta w ciąży a wypowiedzenie zmieniające

Jestem zatrudniona w firmie, w której aktualnie trwają zwolnienia grupowe. Jestem w ciąży. Mój szef chce mi obniżyć stanowisko pracy wraz ze zmianą wynagrodzenia na niższe. Może to zrobić za pomocą wypowiedzenia zmieniającego lub proponuje mi podpisanie stosownego wypowiedzenia. Dowiedziałam się, że

Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownica zatrudniona dłużej niż 3 miesiące przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Następnie ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne od czerwca do listopada bieżącego roku. Czy mogę rozwiązać z nią umowę o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego? Czy po wykorzystaniu całego św

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, który nabył prawo do wcześniejszej emerytury?

Jestem pracownikiem z 39-letnim stażem. Za miesiąc nabywam prawo do wcześniejszej emerytury. Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić? Jak się zachować w sytuacji, kiedy otrzymam do podpisania rozwiązanie umowy o pracę? Co oznacza termin „zawieszenie emerytury”? Czy jeśli ZUS wyliczy mi kwot

Praca do końca istnienia firmy a odprawa

Dostałam wypowiedzenie z pracy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Wcześniej mój pracodawca ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Pracowałam tam 16 lat. Przez ten cały okres zatrudnienia zatrudnionych było średnio 60 osób. W miarę pogarszania się sytuacji finansowej firmy zaczęto zwalnia

Odwołanie z zajmowanego stanowiska

Pracowałem 15 lat na czas nieokreślony u jednego pracodawcy, ostatnie 2 lata na podstawie powołania na stanowisku zastępcy wójta. Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy poprzez odwołanie z zajmowanego stanowiska art. 70 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, odmaw

Zmiana przyczyny zwolnienia z pracy

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 K.p. z uzasadnieniem likwidacji stanowiska pracy i ograniczenia produkcji. Czy mam szansę w sądzie pracy na zmianę przyczyny zwolnienia z pracy na niewypłacalność lub likwidację firmy? Zmiana taka jest mi

Wypowiedzenie po urlopie wychowawczym

Szefowa postanowiła mnie zwolnić po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracowałam u niej na pełny etat od 2000 r. i miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony. Mam także zaległy urlop z 2006 r. Chciałabym się dowiedzieć, czy szefowa może mnie zwolnić od razu po moim powrocie. Czy należy mi się
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »