Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 01.02.2019

Czy mam zwolnienie z opłat abonamentu RTV, mając stałą chorobę zawodową? Mam 66 lat, ustaloną rentę i jestem na emeryturze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV

Regulacje poświęcone opłatom abonamentowym za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych zawarte zostały w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zasadą jest, iż stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy „za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe”.

 

Ustawodawca jednak od wskazanej wyżej zasady wprowadził liczne wyjątki, wskazując w art. 4 ust. 1 katalog osób zwolnionych od opłat abonamentowych, stanowiąc, iż „zwalnia się od opłat abonamentowych:

 

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567)”.

 

Z powyższego katalogu wynika, iż zwolniona Pani będzie z opłat abonamentowych, o ile wysokość Pani emerytury nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2013.

 

Wymiar przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku podany został w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r., zgodnie z którym ogłoszono, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3650,06 zł.

 

Zwolnienia określone w art. 4 ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

 

Wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do ww. zwolnień zawarty został w Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 152), w którym w § 1 pkt 6 ustawodawca postanowił, iż dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych w Pani przypadku jest dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

Oczywiście, posiadając orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) – również będzie Pani zwolniona z opłat abonamentowych, z tym że dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia będzie orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

 

Ponadto, wspomniane rozporządzenie zawiera również wzór oświadczenia, które należy złożyć w placówce pocztowej, które przedstawiam w załączniku.

 

Reasumując, chciałbym zauważyć, iż o ile spełnia Pani którąkolwiek z przesłanek zawartych w art. 4 ust. 1 ustawy, uprawniona Pani będzie do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych po wypełnieniu i złożeniu w placówce pocztowej stosownego oświadczenia, które zamieściłem wyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + IX =

»Podobne materiały

Zażalenie na postanowienie sądu o przybiciu

Wziąłem udział w komorniczej licytacji nieruchomości (jako uczestnik). Licytację wygrał, moim zdaniem, uczestnik nieuprawniony, więc złożyłem zażalenie na postanowienie sądu o przybiciu. Wezwano mnie do określenia wartości przedmiotu zaskarżenia. Czy podać kwotę wylicytowaną (100 000 zł),

Utrudnianie korzystania z nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli

Jestem właścicielem 3/5 lokalu. Właściciel pozostałej części prowadzi w lokalu zakład szewski. Ja chciałbym otworzyć sklep obuwniczy, jednak współwłaściciel nie chce współpracować i grozi, że powymienia zamki. Czy ma do tego prawo?

Wysokość bankowego tytułu egzekucyjnego

Do jakiej wysokości bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny? Czy może on obejmować np. 150% kwoty udzielonego kredytu, czy więcej? Jaki przepis te sprawy reguluje?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »