Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienia przedmiotowe a zwolnienie podmiotowe – VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.07.2014

Wielu podatników nie rozumie różnicy między zwolnieniem podmiotowym a zwolnieniem przedmiotowym, a różnica ta jest znacząca i ma znaczny wymiar praktyczny. Należy zatem temat ten wyjaśnić.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacząć jednak trzeba od tego, że podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Gdy dany podatnik dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj.

 

 1. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju;
 2. eksportu towarów;
 3. importu towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju czy
 5. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

  – nie oznacza to automatycznie, że czynność taka spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego. Innymi słowy nie oznacza to, ze trzeba będzie zapłacić VAT.

 

Jest tak albowiem istnieją zwolnienia. Zwolnienie podmiotowe (art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm., dalej „ustawa o VAT”) polega na tym, że zwolniony jest określony podatnik, a nie określona czynność. Obecnie zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych zwalnia się od VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, wyżej wymienionej kwoty. Jest to właśnie zwolnienie podmiotowe, czyli sytuacja gdy dany podmiot będący podatnikiem, albowiem prowadzący działalność gospodarczą, od dokonywanych czynności nie płaci podatku, bowiem on jako prowadzący działalność korzysta ze zwolnienia.

 

Sytuacja ta różni się od sytuacji, w której to nie prowadzący działalność korzysta ze zwolnienia, a zwolnienie dotyczy określonego rodzaju czynności. Wtedy mamy do czynienia ze zwolnieniem przedmiotowym, bowiem dotyczy ono przedmiotu czynności, a nie podmiotu. Zwolnieniem przedmiotowym objęte są m.in.:

 

 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;
 • powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;
 • dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;
 • usługi zarządzania:
  1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
  3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
  4. otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
  5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
  6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami itd.

 

Jak powyższe zazębia się w praktyce? Gdy prowadzący działalność nie zrezygnuje ze zwolnienia podmiotowego i jednocześnie nie przekroczy wspomnianej kwoty 150 000 zł (gdy jednocześnie nie jest wyłączony ze zwolnienia podmiotowego) od dokonywanej np. sprzedaży nie zapłaci podatku, nawet jeśli sprzedaż ta nie jest przedmiotowo zwolniona z VAT. Tu z drugiej strony gdy podatnik nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, utracił je na skutek przekroczenia kwoty 150 000 zł lub z niego zrezygnował, albo mu nie przysługuje (np. świadczy usługi prawnicze), to jeśli wykona czynność zwolnioną przedmiotowo nie zapłaci od niej podatku VAT, np. gdy sprzeda teren niezabudowany inny niż budowlany. Wracając do podatnika, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego, warto pamiętać, że do limitu 150 000 zł wartości sprzedaży nie wlicza się:

 

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT,
  3. usług ubezpieczeniowych

   – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że gdy podatnik świadczący usługi zwolnione przedmiotowo „sprzedał” ich za 1 000 000 zł, dalej nie staje się podatnikiem VAT i gdy wykona usługę niezwolnioną przedmiotowo, to – o ile nie wyklucza ona ze zwolnienia podmiotowego (jak np. usługi doradcze) i nie przekracza jej wartość limitu – nie traci prawa do zwolnienia.


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus 8 =

 

»Podobne materiały

Zwolnienie podmiotowe w VAT od 2014 r.

W artykule przedstawione zostały zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego w VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

 

Zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości

Autor wskazuje zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zakładów pracy chronionej.

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Usługi telekomunikacyjne – zmiany w VAT od 2015 r.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę – celem zmiany jest ochrona konkurencji.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »