Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.09.2009

Autor wskazuje zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zakładów pracy chronionej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której ustawodawca ulokował przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, przewiduje szereg zwolnień, zarówno przedmiotowych jak i podmiotowych. Zwolnienia przedmiotowe zostały omówione w artykule Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości.

 

Zwolnienia podmiotowe stanowią kategorię wyjątkową i uzupełniają zwolnienia przedmiotowe. Ustawodawca, określając katalog zwolnień, wspiera określone rodzaje aktywności, zdejmując z nich ciężar, jaki stanowiłby omawiany podatek.

 

Ze względu na kryterium podmiotowe od podatku od nieruchomości zwalnia się:

 

  1. uczelnie – zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
  2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
  3. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
  4. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
  5. jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
  6. przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
  7. Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

 

Dla przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych udzielone zwolnienie stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

 

Warto pamiętać, że nie zawsze wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu podmiotu podlegającego zwolnieniu będą zwolnione od podatku od nieruchomości. W wyroku z dnia 21 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II FSK 1537/05) wskazuje, że:

 

„Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla podmiotu posiadającego status zakładu pracy chronionej ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, które były w posiadaniu tego podmiotu w momencie przyznawania statusu i wchodzą w skład zakładu zgodnie z decyzją o przyznaniu takiego statusu (...) W ocenie sądu zwolnienie z podatku od nieruchomości ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to w praktyce, że zwolnieniem objęte są jedynie nieruchomości oznaczone w decyzji przyznającej Podatnikowi status zakładu pracy chronionej. Wynika to m.in. z faktu, że w okresie po wydaniu decyzji trudno byłoby zweryfikować, czy nowo nabyte nieruchomości spełniają wymagania określone dla obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.”

 

Jest to wyrok wydany zgodnie z linią orzecznictwa rozpoczętą przez Uchwałę z dnia 5 listopada 2001 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. FPS 7/01), w której możemy przeczytać, iż:

 

„Podmiot (pracodawca) prowadzący zakład pracy chronionej jest zwolniony na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) od podatku od nieruchomości tylko w stosunku do przedmiotu opodatkowania (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) wchodzącego w skład tego zakładu zgodnie z decyzją uprawnionego organu o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej.”


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 10 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »