.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienia grupowe a odprawa

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 22.07.2011

W firmie, w której pracuję, pracodawca zwalnia pracowników przez wypowiedzenie umowy – w tygodniu ok. 5 osób. Jest zatrudnione powyżej 20 osób na umowę na czas określony. Czy mamy prawo do ubiegania się o odprawę z tytułu zwolnień grupowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu pracy „strony umowy o pracę, czyli pracownik i pracodawca – w treści umowy o pracę zawartej na czas ściśle określony, ale na okres dłuższy niż 6 miesięcy – mogą przewidzieć możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem 2–tygodniowego okresu wypowiedzenia”.

 

Ustawodawca nie przewidział w powyższej sytuacji obowiązku pisemnego uzasadnienia podjętej decyzji przez pracodawcę.

 

Odnosząc się do powyższego, dodać należy, że pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odprawy zwalnianemu pracownikowi.

 

Jeżeli jednak podstawą wypłaty odprawy jest rozwiązanie stosunku pracy, u którego podstaw leżą tzw. przyczyny niedotyczące pracownika (reorganizacja zakładu pracy, likwidacja stanowiska pracy, likwidacja pracodawcy lub upadłość pracodawcy) – to wówczas podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę stanowi wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pracodawcę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

 

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, zobowiązany jest do wypłaty odprawy w oparciu o art. 8 powyższej ustawy.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia lub zwolnienia indywidualnego, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat".

 

Powyższe potwierdza teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt. I PK 52/09: „przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników w trybie indywidualnym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odprawa pieniężna w wysokości przewidzianej w art. 8 ust. 1 tej ustawy przysługuje tylko wówczas, gdy przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Wskazanie fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w rzeczywistości zwolnionemu z przyczyn dotyczących pracodawcy (odpowiednio – niedotyczących pracownika) nie pozbawia pracownika prawa do odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (odpowiednio – niedotyczących pracownika)”.

 

Rozwiązanie umów na czas określony z wieloma pracownikami rodzi konieczność wszczęcia procedury związanej ze zwolnieniami grupowymi – tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.12.2008 r., sygn. akt II PK 137/08, „Monitor Prawa Pracy” 2009/1/3.

 

W wyroku z dnia 04.12.2008 r. Sąd Najwyższy, sygn. akt. II PK 139/08 OSNP 2010/11-12/134, stanął na stanowisku, iż „przepisy art. 2-6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) stosuje się przy rozwiązywaniu umów o pracę na czas określony w ramach zwolnień grupowych. W razie naruszenia tych przepisów pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 50 § 3 Kodeksu pracy”.

 

Reasumując powyższe, jeżeli u podstaw rozwiązania umów o pracę zawartych na czas określony leżą przyczyny pracodawcy, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to pracownikom w takiej sytuacji przysługuje odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych.

 

Sugeruję skierować do pracodawcy pismo o wypłatę odprawy, a w razie odmowy proponuję skierować pozew do sądu pracy.

 

Serwis na Pańskie życzenie przygotuje pozew.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »