Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwołanie zgromadzenia w spółce akcyjnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.11.2015

Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej wymagane jest dla podjęcia uchwał w przedmiocie najistotniejszych dla spółki spraw. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia przysługuje co do zasady zarządowi, jednak w szczególnych przypadkach może tego dokonać również rada nadzorcza lub sami akcjonariusze.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest głównym organem spółki akcyjnej. Jego uchwały wymaga – zgodnie z art. 393 Kodeksu spółek handlowych1 – w szczególności:

 

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (chyba że statut stanowi inaczej);
 5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 6. nabycie własnych akcji oraz upoważnienie do ich nabywania;
 7. zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

 

Organy uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej

 

Zgodnie z art. 399 § 1 K.s.h. walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej zwołuje zarząd tej spółki. Jednakże prawo do zwołania zgromadzenia może przysługiwać również radzie nadzorczej – może ona zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w wymaganym przez K.s.h. lub statut terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane (art. 399 § 2 K.s.h.). Prawo zwołania zgromadzenia w spółce akcyjnej przysługuje ponadto akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce – mogą oni zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie (art. 399 § 3 K.s.h.).

 

Zgodnie z art. 399 § 4 K.s.h. statut może upoważnić do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia (jeżeli zarząd nie zwoła go w wymaganym terminie) oraz do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, także inne osoby.

 

Żądanie zwołania zgromadzenia przez akcjonariuszy oraz sądowe upoważnienie do zwołania zgromadzenia

 

Zgodnie z art. 400 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia również akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, wyznaczając jednocześnie przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

 

Tryb zwołania zgromadzenia

 

Zgodnie z art. 402 § 1 K.s.h. walne zgromadzenie spółki akcyjnej zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed jego terminem. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

 

Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

Tryb zwoływania zgromadzenia spółki publicznej

 

Odmienny tryb zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy przewidziany jest dla spółek publicznych, czyli takich spółek, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana (w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że tryb ten ma zastosowania do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych) Zgodnie z art. 402(1) § 1 K.s.h. walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz za pośrednictwem systemu ESPI (Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji).

 

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia w publicznej spółce akcyjnej powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed jego terminem i powinno zawierać co najmniej:

 

   1. datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
   2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    • prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
    • prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
    • prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
    • sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
    • możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    • sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    • sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
   3. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
   4. informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
   5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia;
   6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 plus 4 =

 

»Podobne materiały

Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie niepublicznej spółki akcyjnej może być zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wszystkie akcje spółki są imienne, również listownie. W przypadku spółek publicznych ustawa nakłada obowiązek publikowania ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz za

 

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W artykule tym omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące zgromadzenia wspólników, w szczególności jego funkcje, organizację, zasady działania.

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Likwidacja spółki akcyjnej jest następstwem zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Likwidację przeprowadzają członkowie zarządu albo inne osoby wskazane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub sąd. Cały proces kończy się wykreśleniem spółki

 

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może zmienić statut spółki akcyjnej w drodze uchwały. Jednak aby zmiana statutu była skuteczna, wymaga ona również zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą zobowiązany jest zgłosić zarząd spółki. Zmiana statutu jest obowiązkowa w przypadku podwyższenia lub ob

 

Zwołanie WZ za pomocą listów poleconych

Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej powinno odbyć się co do zasady poprzez ogłoszenie. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, możliwe jest to jednak również poprzez doręczenie listów poleconych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »