Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwołanie WZ za pomocą listów poleconych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.09.2016

Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej powinno odbyć się co do zasady poprzez ogłoszenie. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, możliwe jest to jednak również poprzez doręczenie listów poleconych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najważniejszym organem spółki akcyjnej. Uchwały tego organu wymaga wiele najistotniejszych dla spółki spraw, w szczególności:

 

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;
  5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.

 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest organem wieloosobowym, co wynika z samej istoty spółki akcyjnej, w której uczestniczy co do zasady wielu akcjonariuszy (za wyjątkiem akcyjnych spółek jednoosobowych, które nie są jednak często spotykane). Zwołanie walnego zgromadzenia musi być więc procesem rozłożonym w czasie i zapewniającym, iż wszyscy akcjonariusze zostaną powiadomieni o odbyciu zgromadzenia. Z tych powodów tryb zwołania walnego zgromadzenia (WZ) szczegółowo reguluje Kodeks spółek handlowych.

 

Zgodnie z art. 402 § 1-2 K.s.h.* walne zgromadzenie (WZ) spółki akcyjnej zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu tym należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy również dotychczas obowiązujące postanowienia tego statutu, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

 

Wskazany wyżej tryb jest podstawowym, w jakim dokonuje się zwołania walnego zgromadzenia. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednak również zwołanie WZ za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zgodnie z art. 402 § 3 K.s.h. dopuszczalne jest to w przypadku, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne. Listy lub przesyłki muszą być wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, a dzień wysłania listów odpowiada dniowi ogłoszenia.

 

Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o zwołaniu WZ może być również wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, pod warunkiem jednak, że uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

Należy zaznaczyć, że zwołanie WZ za pomocą listów poleconych może nastąpić wyłącznie w spółce niepublicznej. Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce publicznej musi być zawsze dokonane poprzez ogłoszenie opublikowane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, m.in. na stronie internetowej spółki.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + IV =

 

»Podobne materiały

Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie niepublicznej spółki akcyjnej może być zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wszystkie akcje spółki są imienne, również listownie. W przypadku spółek publicznych ustawa nakłada obowiązek publikowania ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz za

 

Odbycie walnego zgromadzenia

Odbycie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej następuje co do zasady z inicjatywy zarządu, choć prawo jego zwołania może mieć również rada nadzorcza i akcjonariusze. Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

 

Status prawny spółek kapitałowych w organizacji

W artykule zostały omówione zasady powstania, funkcjonowania i ustania spółek kapitałowych w organizacji.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »