Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zróżnicowana wysokość funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 16.07.2014

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może różnicować wysokość funduszu remontowego będącego składnikiem czynszu? Osoby niebędące członkami spółdzielni, posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego płacą więcej niż członkowie spółdzielni. Czy to zgodne z przepisami? Statut spółdzielni nie zawiera żadnego zapisu dotyczącego tej kwestii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z prawem do lokalu związany jest obowiązek wnoszenie do spółdzielni tzw. opłat eksploatacyjnych. Przepisem wyjściowym dla Pana sprawy będą art. 4 ust. 1 oraz 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którymi „członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

 

W związku z brzmieniem uregulowań zawartych w zdaniu drugim art. 4 ust. 11 wspomnianej ustawy w wersji nadanej przez nowelizację z 14 czerwca 2007 r., obowiązki osób niebędących członkami spółdzielni, ale posiadających własnościowe prawo do lokalu dotyczą wszelkich nieruchomości w całości stanowiących własność spółdzielni.

 

Brzmienie art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 ustawy, które zostało nadane tym przepisom nowelizacją ustawy z 3 czerwca 2005 r., stworzyło możliwość pobierania od członków spółdzielni, którzy są właścicielami lokali, wpłat na fundusz remontowy spółdzielni oraz nałożyło na osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu, które nie są członkami spółdzielni, dodatkowy obowiązek wnoszenia wpłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych. Co prawda nowelizacja ustawy z czerwca 2007 r. usunęła z treści art. 4 ust. 2 postanowienia dotyczące możliwości pobierania wpłat na fundusz remontowy, ale nie zlikwidowała opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy obowiązków w zakresie wpłacania na fundusz remontowy przez wszystkich członków oraz niebędących członkami właścicieli lokali i w związku z tym osoby niebędące członkami spółdzielni są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.

 

Środki zgromadzone w funduszu remontowym pochodzą więc z:

 

  1. wpłat członków spółdzielni;
  2. wpłat właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni;
  3. wpłat osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokalu;
  4. kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli walne zgromadzenie wyrazi na to zgodę w drodze uchwały.

 

Natomiast rozliczenie opłat musi odbywać się na zasadzie kalkulacji prowadzonej przez spółdzielnię, z dokładnym wskazaniem, jakie konkretne nieruchomości wchodzą w podstawę wymiaru opłaty. Wszelkie wydatki kryjące się w zestawieniach spółdzielni pod pozycja koszty zarządu nieruchomością powinny być odnoszone odrębnie do każdej nieruchomości, o czym wprost stanowi art. 4 ust. 41 ustawy, który wskazuje:

 

„Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;

2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości”.

 

To oznacza, że spółdzielnia ma obowiązek stworzenia dla każdej z nieruchomości ewidencji i przyporządkowania określonych wydatków do danej nieruchomości, określić także wysokość opłat, dla nieruchomości wspólnej, nie obciążając właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni kosztami jej funkcjonowania, jako całości (nie dotyczy to jednak osób niebędących członkami spółdzielni, ale z własnościowym prawem do lokalu, którzy obciążani są opłatami na zasadach tożsamych z członkami spółdzielni). Wniesione opłaty winny być rozliczane po upływie każdego okresu rozliczeniowego.

 

W związku z powyższym może Pan żądać okazania kalkulacji rozliczenia wniesionych przez Pana opłat w oparciu o obowiązek prowadzenia przez spółdzielnią odrębnej ewidencji dla każdej nieruchomości. W zasadzie różnica w opłacie na fundusz remontowy mogłaby wynikać jedynie z powodu większych nakładów remontowych związanych z Pana lokalem, innych przyczyn trudno tu upatrywać. W żadnym jednak wypadku zwiększenie opłaty na fundusz remontowy z tytułu tego, iż nie jest Pan członkiem spółdzielni, lecz posiada Pan własnościowe prawo do lokalu, nie może wynikać ani z reguł ogólnych (ustawy), ani ze statutu. W tym wypadku należałoby zatem zażądać kalkulacji kosztów związanych z Pana lokalem i wyjaśnić wątpliwe pozycje.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 9 =

18.11.2019

A co z opłatą za najem i fr. jesli chodzi o byłe mieszkanie zakladowe niewykupione ?

gada

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

prawo budowlane

porady prawne online