.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żona nie chce wrócić z dzieckiem do kraju

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 05.04.2009

Mieszkam z żoną i kilkuletnią córeczką w Irlandii. Od około roku żona ma kochanka. Dowodów na jej zdradę nie brak, bo żona romansu nie ukrywa. Zaproponowałem ratowanie naszego małżeństwa i powrót do Polski, gdzie oboje mamy niezłe perspektywy. Żona powiedziała kategorycznie, że do Polski nie wróci i dziecka też nie da. Nie chcę wszczynać wojny, ale kocham córkę i wiem, że nawet sam dam sobie z nią radę w Polsce. Co mam więc robić? Czy mogę swobodnie wyjechać z córką do kraju? Czy jednak powinienem rozważyć wystąpienie o rozwód? A jeśli tak, to z orzeczeniem o winie, czy nie? Najważniejsze dla mnie jest to, aby dziecko wróciło ze mną do kraju, bo jakie będę miał kontakty z córką?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żona nie chce wrócić z dzieckiem do kraju

Czy ojciec może razem z dzieckiem wyjechać z Irlandii i wrócić z nim do Polski bez zgody matki?

Skoro władza rodzicielska nad Państwa dzieckiem przysługuje obojgu w pełnym zakresie, to żadne z Państwa nie może bez zgody drugiego wywieźć córki do innego kraju.

 

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowywania. Tym samym, gdyby faktycznie pozbawił Pan żonę prawa do opieki nad dzieckiem, postąpiłby Pan zarówno wbrew polskiemu Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu, jak i Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r., której sygnatariuszami są m.in. Polska i Irlandia.

Wystąpienie do sądu o zgodę na wyjazd dziecka za granicę 

Bez względu czy rodzice są małżeństwem, czy też żyją poza nim, jeśli mają pełnię władz rodzicielskich, zgoda obojga na wyjazd dziecka za granicę jest konieczna. W przypadku, gdy rodzice w tej kwestii nie mogą dojść do porozumienia, wówczas jedno z nich może wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę, orzeczenie sądu zastąpi wówczas zgodę matki. Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich.

Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę przez jednego z rodziców

Gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem na stałe za granicę, nie powiadamiając drugiego, mamy do czynienia z bezprawnym uprowadzeniem, do którego mają zastosowanie postanowienia wyżej cytowanej Konwencji. Zgodnie z jej art. 3 uprowadzenie jest bezprawne, jeżeli spełnione są dwie przesłanki: naruszone zostało prawo do opieki oraz prawo to w chwili uprowadzenia było skutecznie wykonywane. Jeśli więc zostanie ustalony fakt sprawowania pieczy nad dzieckiem – do czasu uprowadzenia – przez matkę, która nadal jest zainteresowana wykonywaniem swych uprawnień względem dziecka (co znajduje swój wyraz w braku akceptacji stanu faktycznego po jego uprowadzeniu), wówczas niewątpliwie stanie Pan przed zarzutem uprowadzenia. Należy bowiem stwierdzić, że w niniejszej sprawie istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, iż matka dziecka wykonywałaby swoje prawo do pieczy nad dzieckiem, gdyby nie została jej bezprawnie przez Pana samowolę pozbawiona. Powszechnie uważa się, iż każdy, kto ma nawet tylko prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka, ma tym samym prawo do opieki w rozumieniu Konwencji.

Przyjazd dziecka z ojcem do Polski z Irlandii bez zgody matki

W przypadku uprowadzenia dziecka do Polski, jego matka będzie mogła wystąpić z wnioskiem do odpowiednich organów o wszczęcie stosownej procedury w celu wydania dziecka. Orzeczenie o odebraniu osoby wydaje sąd opiekuńczy (w składzie jednoosobowym) po przeprowadzeniu rozprawy, która jest obligatoryjna. Od postanowienia tego będzie służyła Panu apelacja.

 

Obowiązek nakazania powrotu dziecka nie jest jednak bezwzględny. Sąd może oddalić wniosek, jeśli strona sprzeciwiająca się wydaniu dziecka wykaże, że:

 

  • wnioskodawca faktycznie nie wykonywał prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zaakceptował uprowadzenie lub zatrzymanie;
  • istnieje poważne ryzyko, iż powrót dziecka naraziłby je na szkodę psychiczną lub fizyczną lub w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia;
  • samo dziecko sprzeciwia się powrotowi, a osiągnięty wiek i stopień jego dojrzałości uzasadnia uwzględnienie jego opinii;
  • wydaniu dziecka sprzeciwiają się podstawowe zasady państwa wezwanego dotyczące ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Reasumując, wyjazd z dzieckiem do Polski bez zgody matki może spowodować nakaz powrotu z nim do kraju, jeśli jego matka złoży do sądu wniosek o wydanie dziecka, a sąd postanowieniem orzeknie taki nakaz.

 

Jeśli sprawowanie przez matkę opieki nad Państwa dzieckiem nie pozostaje w sprzeczności z dobrem dziecka, to proszę bez jej zgody nie wywozić dziecka. Najlepszym i jedynie legalnym rozwiązaniem jest zwrócenie się w tej kwestii to polskiego sądu rodzinnego. Jeżeli Pan i Pana żona posiadają miejsce zamieszkania w Polsce, jurysdykcja polskiego sądu jest wyłączna.

Rozwód z wyłącznej winy żony a powierzenie ojcu opieki nad dzieckiem

Co do Pańskich pytań w związku z rozwodem, to jeśli się na niego Państwo zdecydują, to w Pana wypadku raczej warto nie zgadzać się na orzeczenie rozwodu czy separacji bez orzekania o winie. Wówczas bowiem sąd kwestię winy weźmie pod uwagę przy powierzeniu opieki nad Państwa córką jednemu z Was; nadto Pan będzie mógł żądać od żony alimentów na swoją osobę.

 

Natomiast, jeśli spór o wyjazd dziecka będzie rozstrzygany przez sąd jako odrębna sprawa (a nie przy okazji rozwodu czy separacji), to również warto podnieść okoliczność winy. Niemniej ustawodawca nie daje Panu żadnych konkretnych uprawień z tytułu niewinności za rozkład pożycia, stąd nie może mieć Pan gwarancji, że decyzja sądu odnośnie opieki nad dzieckiem będzie po Pana myśli. Każda sprawa rozstrzygana jest bowiem indywidualnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl