.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żona cudzoziemka a nabywanie gruntów ornych przez męża Polaka

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 21.02.2011

Jestem Polakiem, prowadzę gospodarstwo rolne i jestem zameldowany na stałe w Polsce, natomiast moja żona jest obywatelką Danii i w Danii też jest zameldowana. Nie ma ona obywatelstwa polskiego ani karty pobytu. Nie mamy też rozdzielności majątkowej. Czy w takiej sytuacji mogę nabywać grunty orne w Polsce, a jeśli tak, to czy moja żona musi być obecna przy zakupie ziemi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieruchomości rolne mogą kupić zarówno osoby fizyczne i prawne, Polacy i cudzoziemcy, po spełnieniu warunków określonych w ustawach: o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1929 r.

 

Prawo polskie nie zakazuje nabywania ziemi cudzoziemcom, wprowadza natomiast wymóg uzyskania zezwolenia w stosunku do nieruchomości rolnych i leśnych nabywanych do roku. Zezwolenie wydawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Zezwolenie wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, i jeżeli wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczypospolitą Polską.

 

Cudzoziemiec może nabyć ziemię w Polsce bez obowiązku uzyskania zezwolenia m.in. w następujących przypadkach:

 • jeżeli upłynęło co najmniej 5 lat od uzyskania przez niego karty stałego pobytu w Polsce;
 • jeżeli jest małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkuje w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania karty stałego pobytu w Polsce, a nabyte nieruchomości stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

 

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej generalna zasada wskazująca na obowiązek uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia na nabycie nieruchomości nie obejmuje obywateli oraz przedsiębiorców państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że od 1 maja 2004 r. minister spraw wewnętrznych i administracji nie wydaje zezwoleń dla obywateli oraz przedsiębiorców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

 

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że do nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, jeżeli oczywiście małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, a pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku gdy małżonkowie nie zawierali umowy majątkowej małżeńskiej, w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, w skład której wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.
 

Jeżeli środki na zakup tego gospodarstwa rolnego pochodzą z majątku odrębnego małżonka, wówczas wystarczy, że umowę zawrze tylko dany małżonek, nawet bez zgody drugiego małżonka. Jednak w przypadku odpłatnego nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego niezbędna jest zgoda współmałżonka, ponieważ nabycie nieruchomości jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Zgoda powinna być wyrażona w formie wymaganej dla danej czynności prawnej. W przypadku nabycia nieruchomości jest to forma aktu notarialnego.

 

Na majątek osobisty (odrębny) każdego z małżonków składają się:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. rzeczy osobiste),
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość),
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Każdy z małżonków może swobodnie dysponować swoim majątkiem odrębnym, bez konieczności uzyskiwania zgody współmałżonka na zbycie czy obciążenie danego przedmiotu.

 

Reasumując, może Pan nabywać bez przeszkód nieruchomości rolne. Jeżeli jednak środki na zakup nieruchomości będą pochodziły z Państwa majątku wspólnego (np. z dochodów za pracę), wówczas żona zostanie współwłaścicielem tego gruntu rolnego, a ponieważ jest cudzoziemką (którą nie obejmują zwolnienia), będzie musiała uzyskać zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości – wynika to z postawień ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Nawet przy wspólnym nabyciu przez obywatela polskiego i małżonka cudzoziemca potrzebne jest zezwolenie ministra, a umowa zawarta bez tego zezwolenia jest – zgodnie z art. 6 ww. ustawy – nieważna. Stwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2008 r. (sygn. akt III CZP 53/08): nieruchomość nabywana do majątku wspólnego w drodze czynności prawnej dokonywanej przez obu małżonków – cudzoziemca i obywatela polskiego jest nieruchomością nabywaną przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Oznacza to, że taka czynność nabycia nieruchomości dokonana bez wymaganego zezwolenia (art. 1 ust. 1 ustawy) jest dotknięta sankcją nieważności bezwzględnej (art. 6 ust. 1 ustawy).
 

Jeżeli jest Pan w stanie wykazać, że środki na zakup pochodzą z Pana majątku osobistego, wówczas może Pan zakupić ziemię bez konieczności uzyskiwania żadnych zezwoleń i konieczności obecności żony. Jeżeli jednak środki na zakup pochodzą z majątku wspólnego (dorobkowego), przed zakupem Pana żona musi uzyskać zezwolenie, o którym wspomniałam wyżej, i albo być razem z Panem przy podpisywaniu aktu notarialnego zakupu ziemi, albo musi Pan przedstawić notariuszowi jej zgodę na dokonanie takiej czynności – zgoda ta powinna być wyrażona w formie aktu notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton