.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie do zapłaty na rzecz pracodawcy a upadłość

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.12.2015

Pracowałem w pewnej firmie jako kierowca, skradziono mi samochód z naczepą. Firma oskarżyła mnie o zaniedbanie. Podsunięto mi do podpisania oświadczenie, w którym przyznaję się do winy. Podpisałem je, bo zapewniali, że w zmian tylko przez 3 miesiące nie otrzymam wynagrodzenia. Tymczasem skierowali sprawę do sądu. Przegrałem tę sprawę i sąd nakazał mi spłatę równowartości pojazdu (90 tys. zł). W przeciągu dwóch miesięcy mój pracodawca upadł, firmę przejął syndyk, który zlecił komornikowi ściągnięcie długu. Wyjechałem z kraju, nie spłacając nic. Minęło już ponad 10 lat. Nie wiem, czy postępowanie egzekucyjne wobec mnie się zakończyło, czy też w dalszym ciągu trwa, nie mam żadnych dokumentów, bo gdy otrzymałem pierwszy list od komornika, natychmiast wyjechałem. Czy moje zobowiązanie do zapłaty uległo już przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Niestety nie posiada Pan wiedzy w przedmiocie wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, jak też losów postępowania upadłościowego. Moja opinia z uwagi na braki w przedmiocie istotnych dla Pana informacji będzie zatem stanowić jedynie materiał poglądowy.

 

Syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania. Syndyk winien zatem, na podstawie dokumentacji firmy transportowej, wystąpić do Pana z wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego. Powyższe wynika z obowiązku syndyka, jakim jest podejmowanie działań z należytą starannością. Nie ulega wątpliwości, że wyegzekwowanie od Pana 90 tys. zł pozwoliłoby jeszcze lepiej wykorzystać majątek upadłego celem zaspokojenia jego wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny powinien określać proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości.

 

Nie ma Pan jednak wiedzy, w jaki sposób zakończyło się postępowanie upadłościowe. Z uwagi na to wskażę na regulację ogólną dotyczącą przedawnienia Pana długu. Likwidacja wierzytelności upadłego następuje przez ich ściągnięcie. Jeżeli ściągnięcie wierzytelności napotyka przeszkody albo roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja wierzytelności nastąpi przez ich zbycie. Innymi słowy w odniesieniu do Pana długu syndyk mógł podjąć działania zmierzające do jego wyegzekwowania, jak też mógł zbyć dług np. firmie windykacyjnej.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którą roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Innymi słowy koniecznym byłoby ustalenie, kiedy wierzyciel dokonał ostatniej czynności zmierzającej do wyegzekwowania od Pana należności w kwocie 90 tys. zł i kiedy komornik oficjalnie zaprzestał prowadzenia egzekucji. Bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

 

Innymi słowy, jeżeli syndyk złożył u komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przerwał bieg przedawnienia, a to z kolei wydłuży termin o kolejne 10 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton