.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zobowiązanie do zapłaty faktury wystawionej przed laty

Czy sąd może zasądzić roszczenie zakładu usługowego do zapłaty wystawionej w 2007 roku faktury VAT? Dokument wystawiony był (bezzasadnie) w 2007 roku, a pozew wniesiony dopiero w 2014 r. do sądu cywilnego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani relacji wynika, że zakład usługowy wystawił fakturę VAT w 2007 r., a Pani zdaniem faktura została wystawiona niezasadnie. Powód jednak zwlekał z wniesieniem pozwu, dlatego zrobił to dopiero w 2014 r.

 

Wprawdzie nie znam szczegółów Pani współpracy z zakładem usługowym, jednak zakład ten, uznając, że ma wobec Pani roszczenie o zapłatę potwierdzone fakturą VAT, właśnie wystąpił do sądu. Dopiero sąd zbada, czy dochodzone roszczenie jest zasadne, czy też nie. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że dochodzone roszczenie jest przedawnione.

 

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Natomiast według art. 120 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

 

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia”.

 

Muszę Pani wspomnieć, że stosownie do art. 123 Kodeksu cywilnego „bieg przedawnienia może zostać przerwany przez określone zdarzenia”.

 

Bieg przedawnienia przerywa się:

 

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • przez wszczęcie mediacji.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

Wreszcie według art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Jednak przedawnienie roszczenia nie oznacza, że to roszczenie wygasa, a jedynie, że zobowiązany może się uchylić od jego spełnienia.

 

Oznacza to, że sąd nie uwzględnia przedawnienia roszczenia z urzędu, a w razie bierności dłużnika wierzyciel może uzyskać wyrok stwierdzający przedawnione roszczenie i je wyegzekwować.

 

Uchylić się od spełnienia przedawnionego roszczenia można na dwa zasadnicze sposoby:

 

  1. podnosząc zarzut przedawnienia;
  2. w przypadku, gdy roszczenie przedawniło się po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego – w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Zarzut przedawnienia może przybrać praktycznie dowolną formę – istotne jest, aby pozwany w toku sprawy o zapłatę wyraźnie oświadczy, że uważa roszczenie za przedawnione i w konsekwencji nie zamierza go spełniać.

 

Jeżeli więc stoi Pani na stanowisku, że roszczenie jest przedawnione, powinna Pani w odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieść zarzut przedawnienia. Musi Pani być pewna, że nie doszło do przerwania biegu przedawnienia, np. poprzez wniosek o rozłożenie płatności na raty czy też oświadczenie, że roszczenie zostanie spłacone.

 

Jeżeli nie podejmie Pani żadnych działań, to sąd zasądzi roszczenie, nawet gdy wszystkie okoliczności będą świadczyły o tym, że jest ono przedawnione.

 

Jeśli pozwany nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty nakaz się uprawomocni, a powód będzie mógł egzekwować swoje roszczenie.

 

Oczywiście oprócz zarzutu przedawnienia powinna Pani złożyć także zarzuty ewentualne (na wypadek, gdy zarzut przedawnienia nie zostanie uwzględniony), świadczące o tym, że roszczenie jest niezasadne i na tą okoliczność przedstawić dowody (świadków, dokumenty). Nie wolno bowiem opierać swojej obrony na samym zarzucie przedawnienia, gdyż często zdarza się, że takie przedawnienie zostało przerwane przez nieuwagę pozwanego, a prekluzja dowodowa często uniemożliwia powoływanie nowych dowodów na dalszym etapie sprawy sądowej.

 

Reasumując, zakład usługowy może wnieść powództwo o zapłatę do sądu przeciwko Pani z faktury wystawionej niezasadnie, z której wynika, iż roszczenie jest przedawnione. To sąd będzie oceniał, czy są przesłanki do zasądzenia dochodzonej kwoty, a faktura i dodatkowe dowody mogą być podstawą zasądzenia określonych kwot. Pozwany musi ustosunkować się do dochodzonego roszczenia w odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty i podnieść zarzut przedawnienia oraz inne merytoryczne zarzuty odnoszące się do dochodzonego roszczenia. W procesie cywilnym obecnie sąd z urzędu nie stwierdzi, że roszczenie jest przedawnione.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl