.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaka zniżka na wykup mieszkania?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 30.08.2012

Mój tata otrzymał mieszkanie zakładowe. Pracował 13 lat, następne 19 był tylko najemcą. Zawsze mieszkaliśmy razem. Gdy zmarł, zostałam najemcą. Na jaką zniżkę przy wykupie mieszkania mogę liczyć? Nie jestem emerytką ani rencistką.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotnie kwestię sprzedaży mieszkań zakładowych na rzecz pracowników i najemców tych mieszkań reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 

W świetle tej ustawy w stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6.

 

Zgodnie z tym przepisem „sprzedaży mieszkania dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o:

 

1) 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej,

2) 3% za każdy rok najmu tego mieszkania

 

– przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania”.

 

Osobą uprawnioną w świetle ustawy jest:

 

„1. najemca, zajmujący mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale ( za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy),

2. stale zamieszkali z najemcą w chwili jego śmierci, małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, osoba go przysposabiającą albo przez niego przysposobiona oraz osoba pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej według zasad określonych w ustawie.

 

Artykuł 6 ustawy wskazuje też dalsze zasady udzielania zniżek przy wykupie takiego mieszkania.

 

Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b) – czyli osoby stale zamieszkującej z najemcą w chwili jego śmierci, uwzględnia się, zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.

 

Jeśli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości.

 

Jak wynika z powyżej cytowanych przepisów, aby skorzystać z ulgowych warunków zakupu mieszkania (zniżek przy wykupie mieszkania), należy spełnić określone warunki. Jak rozumiem, te zostały w przypadku Pani spełnione. Nie jest Pani emerytem ani rencistą, w związku z czym nie przysługuje Pani przewidziana wprost w ustawie obniżka do 5% wartości mieszkania.

 

Problemem, jaki pojawia się w Pani przypadku, jest zagadnienie, czy okresy pracy, najmu osób zatrudnionych i osób „stale zamieszkujących w chwili śmierci najemcy” sumują się.

 

W mojej ocenie, po analizie zapisów art. 6 ust.3 ustawy, okresów takich nie sumuje się. Z brzmienia tego zapisu wynika, że osoba, która zamierza wykupić mieszkanie na preferencyjnych warunkach, może wybrać, które (czyje) zniżki przy wykupie mieszkania są dla niej korzystniejsze, co wyłącza sumowanie tych zniżek. Zatem liczone są albo okresy zatrudnienia i najmu poprzednika prawnego albo okresy najmu następcy wstępującego w ten stosunek prawny po śmierci poprzednika.

 

W przypadku Pani taty uzyskał on już w chwili śmierci zniżkę 95% (tak wynika z moich obliczeń). Art. 6 ust. 1 mówi bowiem o dokonaniu sprzedaży po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o należne zniżki z dwóch tytułów: stosunku pracy i najmu.

 

Według mnie zniżki (przy wykupie mieszkania) z tych dwóch tytułów zlicza się, czyli 13 lat pracy x 6% = 78% zniżki oraz 19 lat najmu x 3 = 57% zniżki. Ponieważ łączna suma zniżki nie może przekroczyć 95%, to właśnie taka przysługiwałaby Pani ojcu.

 

Nie wiem, ile lat Pani była najemcą mieszkania, jednak w przypadku, gdyby zniżka przysługująca tylko Pani była niższa, według treści ustawy może Pani zażądać, aby zaliczono Pani zniżki ojca. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl