.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zniesienie współwłasności ze spłatą a podatek dochodowy

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 09.04.2010

W 2004 r. nabyłam (jako współwłasność) budynek mieszkalno-usługowy. W lipcu 2009 (niecałe pięć lat później) współwłasność została zniesiona sądownie na rzecz wspólnika, ze spłatą mojego udziału. Skoro to nie była sprzedaż, tylko przeniesienie własności, to czy obejmuje mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 10%? Pieniędzy nie mogę przeznaczyć na cele mieszkaniowe (przeznaczę na cele usługowe).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, zniesienie współwłasności nieruchomości ze spłatą stanowi odpłatne zbycie.

 

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
   

  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 2. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 3. innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany″.

 

Należy zauważyć, że odpłatne zbycie w rozumieniu powołanych przepisów jest pojęciem szerokim, obejmuje bowiem nie tylko sprzedaż (lub zamianę), ale również inne zdarzenia powodujące przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Zniesienie współwłasności polegające na przyznaniu rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, podczas gdy pozostali otrzymują spłatę, jest niewątpliwie formą odpłatnego zbycia, bowiem spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością udziału we wspólnym prawie.

 

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie wystąpił obowiązek podatkowy. Opodatkowanie zbycia nieruchomości nabytej w roku 2005 odbywa się natomiast według zasad, jakie obowiązywały właśnie w dniu nabycia tejże nieruchomości. W 2004 r. również obowiązywała zasada, że podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego dochodów ze zbycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli przeznaczyli osiągnięty dochód na niżej wymienione cele:

 

 • „na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów”.

 

Niestety, warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie oświadczenia, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczony zostanie na któryś z tych celów, w terminie 14 od dnia dokonania odpłatnego zbycia. Termin ten w Pani przypadku minął w lipcu lub sierpniu ubiegłego roku. Od tej chwili istnieje zaległość podatkowa. Obowiązek podatkowy nie wystąpiłby, gdyby zniesienie współwłasności nastąpiło w roku 2010 (upłynęłoby 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie).

 

Podatek od przychodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23).

 

W chwili obecnej zaistnieje konieczność zapłaty nie tylko podatku, ale i odsetek za zwłokę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl