Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie wspólnoty majątkowej w małżeństwie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 29.06.2014

Jakiś czas temu zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary i obowiązek naprawienia szkody wobec NFZ. Nie stać mnie na uregulowanie długu wobec NFZ. Moja żona prowadzi własną działalność i nie chce ponosić odpowiedzialności za moje błędy. Co możemy w tej sprawie zrobić? Czy zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej byłoby dobrym rozwiązaniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili obecnej panuje między Państwem ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Co do zasady, stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

 

Jako że Pan zaciągnął zobowiązanie bez zgody małżonki, a ponadto zobowiązanie nie wynika z czynności prawnej (a z wyroku sądowego), wierzyciel może żądać zaspokojenia z:

 

  • Pana majątku osobistego,
  • Pana wynagrodzenia za pracę,
  • Pana dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej,
  • korzyści uzyskanych z Pana praw (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy),
  • jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

Wierzyciel ma możliwość uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko Pana małżonce i prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego (a takowym będą przychody z działalności małżonki).

 

Według Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Art. 7871. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

 

Jeżeli wierzyciel nie uzyska klauzuli przeciwko małżonce, wtedy ewentualnie zażąda zniesienia wspólności majątkowej i zajęcia oraz egzekucji z udziału, jaki przypadnie Panu jako dłużnikowi.

 

Rozdzielność majątkowa (umowa intercyzy) w prawie nosi miano umowy majątkowej małżeńskiej. Wspólność majątkowa także jest umową majątkową małżeńską.

 

Umowa może być zawarta w każdej chwili trwania małżeństwa. W jej wyniku może dojść do zniesienia wspólności majątkowej i wprowadzenia rozdzielności majątkowej.

 

Jednak zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Zasada niniejsza nie wyłącza obrony małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.

 

Umowa wyłączająca wspólność majątkową nie jest zależna od istnienia ważnych powodów, wystarczy zgodna wola małżonków wyrażona w formie aktu notarialnego. Może ona być zmieniona lub rozwiązana. Umowa taka wywołuje skutki prawne dopiero od dnia jej zawarcia. Za długi powstałe wcześniej małżonkowie odpowiadają więc tak, jakby między nimi nie było rozdzielności majątkowej. Za zobowiązania podatkowe jednego z nich powstałe przed sporządzeniem intercyzy odpowiada więc nie tylko on sam, ale i jego współmałżonek. Zakres tej odpowiedzialności obejmuje jego majątek odrębny oraz ich dorobek wspólny. Przed działaniami egzekucyjnymi chroniony jest jedynie majątek osobisty drugiego małżonka.

 

Po zniesieniu współbytności majątkowej dotychczasowa współwłasność łączna zamienia się we współwłasność ułamkową. To daje możliwość prowadzenia egzekucji z udziału właściciela (a nie jest to możliwe przy wspólności majątkowej małżeńskiej). Chroniony jest teoretycznie udział należący do małżonki.

 

Jak Pan wskazuje, Pana zobowiązanie jest z tytułu naprawienia szkody NFZ. Ma ono charakter cywilny i NFZ może skierować je do przymusowej egzekucji sądowej. W załączniku przesyłam ciekawe orzeczenie sądowe dotyczące egzekucji sądowej. Ciekawe dla Pana w zaistniałej sytuacji.

 

Korzystając z niego można: wystąpić do sądu o zniesienie wspólności majątkowej oraz podział majątku po ustaniu wspólności w ten sposób, że majątek wspólny w całości lub w większości przypadnie małżonce.

 

Powinno to się odbyć na drodze sądowej, ponieważ wyrok sądowy jest skuteczny wobec wszystkich, bez konieczności informowania o ustaniu wspólności majątkowej.

 

Byłoby to uprzedzenie działania wierzyciela w postaci skorzystania z prawa do żądania podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej.

 

Umowne zniesienie wspólności i taki sam jak wyżej podział majątku nie wywołają takich skutków, jak zrobienie tego na drodze sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 8 =

»Podobne materiały

Kiedy ustaje wspólność majątkowa?

Od kiedy ustaje wspólność ustawowa? Czy jak złożę pozew bez orzekania o winie w dniu 20 lutego, to czy nasza wspólność ustawowa kończy się z dniem 21 lutego, czy dopiero w dniu rozwodu? Jeżeli mam konto bankowe, to czy do podziału z obecną żoną pójdzie to, co jest na rachunku w dniu 20 lutego,

 

Jak uwspólnić mieszkanie podarowane przez rodziców?

Mąż w darowiźnie otrzymał od swoich rodziców mieszkanie (byliśmy już po ślubie, ale darowizna tylko na niego). W małżeństwie nam się układa, ale chciałabym mieć uregulowaną sytuację mieszkaniową. Wiem, że darowizna nie podlega podziałowi w razie podziału majątku. Jak więc można uwspólnić darowane mi

 

Odpowiedzialność współmałżonka za karę finansową

Żona jest podejrzana o wyłudzenie podatku VAT w związku z prowadzoną przez nią działalnością. Załóżmy, że zapadnie wyrok i sąd nakaże jej naprawienie szkody na rzecz Skarbu Państwa. Czy ja jako mąż (mamy wspólność majątkową) będę odpowiadał finansowo za karę nałożoną na żonę, jeśli żona nie posiada

 

Rezygnacja z intercyzy

Kilka lat temu moi rodzice ustanowili rozdzielność majątkową u notariusza. Teraz chcieliby zrezygnować z tej intercyzy. Czy jest taka możliwość?

 

Sprzedaż mieszkania małżonków po rozstaniu

Obecnie jestem w związku małżeńskim, aczkolwiek się rozstaliśmy i chcemy sprzedać mieszkanie, które kupiliśmy po zawarciu małżeństwa, nie minęło 5 lat od kupna. W jaki sposób mogę uniknąć zapłacenia ewentualnego podatku, jeśli żona nie kupi za swoją część mieszkania? Chcemy u notariusza zrobić tak,

 

Odpowiedzialność współmałżonka za karę finansową

Żona jest podejrzana o wyłudzenie podatku VAT w związku z prowadzoną przez nią działalnością. Załóżmy, że zapadnie wyrok i sąd nakaże jej naprawienie szkody na rzecz Skarbu Państwa. Czy ja jako mąż (mamy wspólność majątkową) będę odpowiadał finansowo za karę nałożoną na żonę, jeśli żona nie posiada

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »