.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Znaczenie meldunku - kupno mieszkania z zameldowaną osobą

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 18.02.2013

Kupujemy mieszkanie, w którym zameldowana jest córka właścicieli, na stałe mieszkająca obecnie we Francji. Trwa procedura wymeldowania, ale zastanawiamy się nad znaczeniem meldunku w tej sytuacji. Czy stwarza on jakieś zagrożenie dla nas jako nabywców nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o znaczenie meldunku. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem instytucje: zameldowania oraz wymeldowania z lokalu mają charakter wyłącznie ewidencyjny i jako takie - nie rodzą żadnych uprawnień do lokalu, ani też nie przesądzają o ich utracie – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 439/2008.

 

Zameldowanie powinno odzwierciedlać stan faktyczny. Zgodnie art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) „zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu”.

 

Z powyższego wynika, że zameldowanie dzieci nie rodzi żadnych praw do lokalu.

 

Jeżeli osoba zameldowana długotrwale nie przebywa pod danym adresem, wówczas organ może dokonać wymeldowania takiej osoby. Dopuszczalność wymeldowania lokatora w sytuacji dobrowolnego opuszczenia lokalu potwierdza orzecznictwo sadowe. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.10.2006 r., sygn. akt II OSK 1259/05:

 

„Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie dopełniła ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku wymeldowania się lub też zameldowania się w innym lokalu (w którym faktycznie przebywa) na okres czasowy. Dla kwestii istnienia lub braku dobrowolności w opuszczeniu lokalu, w którym dana osoba jest zameldowana, podstawowe znaczenie ma nie tyle fakt czynienia tej osobie utrudnień w korzystaniu z lokalu (np. wymiana zamków w drzwiach wejściowych), lecz istotna jest okoliczność długotrwałego (trwającego od kilku do kilkunastu lat) okresu zamieszkiwania w innym lokalu przy jednoczesnym braku aktywności w dochodzeniu ochrony praw do posiadania lokalu, wyrażającej się w niewytoczeniu przed sądem powszechnym powództwa o przywrócenie utraconego posiadania. Jeżeli przez dłuższy czas, bo trwający co najmniej kilka lub nawet kilkanaście lat osoba, będąc zameldowana w określonym lokalu, mieszkała w innym lokalu, to tym samym dała wyraz swej woli dobrowolnego opuszczenia lokalu, w którym faktycznie nie przebywa, a jedynie niezgodnie z przepisami o ewidencji ludności jest nadal zameldowana. Nie podejmując działań zmierzających do przywrócenia utraconego posiadania przedmiotowego lokalu, daje też wyraz swej woli rezygnacji z zamieszkania w tym lokalu.

 

Przeciwne rozumienie normy określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r., stanowiącego podstawę materialno-prawną do orzeczenia o wymeldowaniu, prowadziłoby do akceptowania fikcji polegającej na utrzymaniu zameldowania określonej osoby w lokalu, w którym faktycznie od dawna nie zamieszkuje. Byłoby to sprzeczne z celem instytucji zameldowania, a przede wszystkim z jej rejestrowym (ewidencyjnym) charakterem”.

 

Podsumowując, jeżeli córka właścicieli mieszkania posiada tylko meldunek w mieszkaniu, które użyczali jej rodzice, to wobec jego trwałego opuszczenia z pewnością zostanie wymeldowana i znaczenie meldunku tu jest niewielkie. Zameldowanie nie tworzy uprawnienia do zamieszkiwania, inaczej mówiąc – tytułu prawnego. Taki tytuł prawny tworzy na przykład umowa najmu zawarta z właścicielami mieszkania. Wówczas w razie zbycia lokalu – przedmiotu najmu – prawa najemcy są chronione, ponieważ umowa najmu nie wygasa, tylko nadal obowiązuje. W prawa wynajmującego wstępuje nabywca lokalu. Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”.

 

Oczywiście w zaistniałym przypadku nie mamy do czynienia z najemcą. Nabycie przedmiotowego mieszkania nie pociąga za sobą skutków prawnych polegających na kontynuacji uprawnień lokatora do mieszkania. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży mieszkania zameldowana w mieszkaniu córka byłego właściciela, nie mając żadnego tytułu prawnego do mieszkania, nie może żądać wpuszczenia jej do mieszkania czy też jego wydania.

 

Podsumowując: w świetle obowiązującego prawa, nie ma żadnych przeszkód prawnych w zawarciu umowy kupna-sprzedaży mieszkania, w którym jest zameldowana osoba inna osoba. Nie ma tu znaczenia meldunek. Dla Państwa nie powstają tutaj żadne negatywne skutki prawne, ponieważ zameldowanie nie tworzy prawa do lokalu; zameldowana osoba nie była najemcą lokalu. Można więc przystąpić do zawarcia aktu notarialnego stwierdzającego sprzedaż mieszkania. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl