Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Znaczenie meldunku - kupno mieszkania z zameldowaną osobą

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 18.02.2013

Kupujemy mieszkanie, w którym zameldowana jest córka właścicieli, na stałe mieszkająca obecnie we Francji. Trwa procedura wymeldowania, ale zastanawiamy się nad znaczeniem meldunku w tej sytuacji. Czy stwarza on jakieś zagrożenie dla nas jako nabywców nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o znaczenie meldunku. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem instytucje: zameldowania oraz wymeldowania z lokalu mają charakter wyłącznie ewidencyjny i jako takie - nie rodzą żadnych uprawnień do lokalu, ani też nie przesądzają o ich utracie – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 439/2008.

 

Zameldowanie powinno odzwierciedlać stan faktyczny. Zgodnie art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) „zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu”.

 

Z powyższego wynika, że zameldowanie dzieci nie rodzi żadnych praw do lokalu.

 

Jeżeli osoba zameldowana długotrwale nie przebywa pod danym adresem, wówczas organ może dokonać wymeldowania takiej osoby. Dopuszczalność wymeldowania lokatora w sytuacji dobrowolnego opuszczenia lokalu potwierdza orzecznictwo sadowe. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.10.2006 r., sygn. akt II OSK 1259/05:

 

„Do orzeczenia o wymeldowaniu ze względu na rejestrowy charakter zameldowania wystarczające jest ustalenie, że dana osoba nie zamieszkuje w określonym lokalu przez odpowiednio długi okres i nie dopełniła ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku wymeldowania się lub też zameldowania się w innym lokalu (w którym faktycznie przebywa) na okres czasowy. Dla kwestii istnienia lub braku dobrowolności w opuszczeniu lokalu, w którym dana osoba jest zameldowana, podstawowe znaczenie ma nie tyle fakt czynienia tej osobie utrudnień w korzystaniu z lokalu (np. wymiana zamków w drzwiach wejściowych), lecz istotna jest okoliczność długotrwałego (trwającego od kilku do kilkunastu lat) okresu zamieszkiwania w innym lokalu przy jednoczesnym braku aktywności w dochodzeniu ochrony praw do posiadania lokalu, wyrażającej się w niewytoczeniu przed sądem powszechnym powództwa o przywrócenie utraconego posiadania. Jeżeli przez dłuższy czas, bo trwający co najmniej kilka lub nawet kilkanaście lat osoba, będąc zameldowana w określonym lokalu, mieszkała w innym lokalu, to tym samym dała wyraz swej woli dobrowolnego opuszczenia lokalu, w którym faktycznie nie przebywa, a jedynie niezgodnie z przepisami o ewidencji ludności jest nadal zameldowana. Nie podejmując działań zmierzających do przywrócenia utraconego posiadania przedmiotowego lokalu, daje też wyraz swej woli rezygnacji z zamieszkania w tym lokalu.

 

Przeciwne rozumienie normy określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r., stanowiącego podstawę materialno-prawną do orzeczenia o wymeldowaniu, prowadziłoby do akceptowania fikcji polegającej na utrzymaniu zameldowania określonej osoby w lokalu, w którym faktycznie od dawna nie zamieszkuje. Byłoby to sprzeczne z celem instytucji zameldowania, a przede wszystkim z jej rejestrowym (ewidencyjnym) charakterem”.

 

Podsumowując, jeżeli córka właścicieli mieszkania posiada tylko meldunek w mieszkaniu, które użyczali jej rodzice, to wobec jego trwałego opuszczenia z pewnością zostanie wymeldowana i znaczenie meldunku tu jest niewielkie. Zameldowanie nie tworzy uprawnienia do zamieszkiwania, inaczej mówiąc – tytułu prawnego. Taki tytuł prawny tworzy na przykład umowa najmu zawarta z właścicielami mieszkania. Wówczas w razie zbycia lokalu – przedmiotu najmu – prawa najemcy są chronione, ponieważ umowa najmu nie wygasa, tylko nadal obowiązuje. W prawa wynajmującego wstępuje nabywca lokalu. Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”.

 

Oczywiście w zaistniałym przypadku nie mamy do czynienia z najemcą. Nabycie przedmiotowego mieszkania nie pociąga za sobą skutków prawnych polegających na kontynuacji uprawnień lokatora do mieszkania. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży mieszkania zameldowana w mieszkaniu córka byłego właściciela, nie mając żadnego tytułu prawnego do mieszkania, nie może żądać wpuszczenia jej do mieszkania czy też jego wydania.

 

Podsumowując: w świetle obowiązującego prawa, nie ma żadnych przeszkód prawnych w zawarciu umowy kupna-sprzedaży mieszkania, w którym jest zameldowana osoba inna osoba. Nie ma tu znaczenia meldunek. Dla Państwa nie powstają tutaj żadne negatywne skutki prawne, ponieważ zameldowanie nie tworzy prawa do lokalu; zameldowana osoba nie była najemcą lokalu. Można więc przystąpić do zawarcia aktu notarialnego stwierdzającego sprzedaż mieszkania. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + dziesięć =

»Podobne materiały

Czy można zameldować się w domu ze spadku we współwłasności?

Mój mąż i jego brat byli współwłaścicielami domu. Udział mojego męża to 7/8, zaś jego brata – 1/8. Mąż zmarł. Nie pozostawił testamentu. Rozumiem, że po śmierci męża dziedziczę ja oraz dwoje naszych dorosłych już dzieci. Jesteśmy zameldowani w mieszkaniu będącym moim odrębnym majątkiem. Czy po

 

Pismo do gminy dotyczące wymeldowania

Mam prawo wieczystego korzystania z parteru domu. Siostra, która jest właścicielką tego domu złożyła pismo do gminy dotyczące wymeldowania mnie. Jestem w tym domu zameldowany od dziecka. Czy siostra może mnie wymeldować?

 

Jak wymeldować lokatora bez jego zgody?

Jak wymeldować lokatora, który wyprowadził się już pół roku temu, ale złośliwie nie chce się wymeldować, aby utrudnić mi sprzedaż mieszkania? Jak długo trwa cała procedura w biurze meldunkowym. Ten lokator ma już własne mieszkanie.

 

Zmiana miejsca zameldowania a otrzymywanie korespondencji urzędowej

Zmieniłem miejsce zameldowania. Gdzie i w jaki sposób powinienem ten fakt zgłosić, by na stary adres nie otrzymywać już korespondencji urzędowej wymagającej potwierdzenia odbioru? Dotyczy to zwłaszcza urzędów, o których nie wiem, że mają zamiar do mnie pisać. Czy istnieje możliwość zgłoszenia swojeg

 

Wymeldowanie i brak zameldowania

Muszę wymeldować się z miejsca stałego zameldowania. Mieszkam od 20 lat w innym mieście bez zmiany stałego zameldowania i nie będę miał stałego ani czasowego zameldowania. Mam prawo jazdy bez ograniczenia czasowego, z wpisanym miejscem stałego zameldowania. Czy organ administracyjny wezwie mnie do j

 

Dziecko z mężatką - uznanie dziecka i nazwisko

Związałem się z kobietą, która od dawna nie mieszka ze swoim mężem, ale nie mają rozwodu. Z tego związku moja partnerka ma 6-letniego syna. Kilka dni temu urodziło się nasze dziecko i chciałbym, by ono nosiło moje nazwisko. Jak załatwić tę sprawę, żebym mógł być prawnie uznawany za ojca dz

 

Wymeldowanie osób, które wyprowadziły się z domu

Czy mogę wymeldować bez problemu z meldunku stałego osoby, które dobrowolnie wyprowadziły się z domu rok temu, nigdy nie dokładały się do kosztów utrzymania ani nie pozostawiły w lokalu żadnych swoich rzeczy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »