Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.04.2010

Jestem sekretarką, obecnie zastępuję koleżankę w sekretariacie. Przełożony poinformował mnie, że wybiera się na urlop i chce mnie w tym czasie także wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy. Jak się dowiedziałam, jego sekretarka zawsze przebywa na urlopie wtedy co on – jest u nas takie niepisane „prawo”. O urlopie poinformowano mnie z dnia na dzień. Mam też otrzymać informację na temat planów urlopowych przełożonego na bieżący rok; spodziewam się, że powinnam się do nich dostosować. Czy przełożony może tak postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych.

 

Przepisy prawa pracy gwarantują, że urlop powinien być: coroczny, nieprzerwany oraz płatny.

 

W związku z tym urlop wypoczynkowy należy wykorzystać w naturze, gdyż jest to zgodne z celem urlopu – służy on regeneracji sił pracownika. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ściśle określonych w art. 171 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) dopuszcza się zamianę wykorzystania urlopu w naturze na ekwiwalent pieniężny.

Czy pracownik może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym, dlatego nie może on zrzec się prawa do urlopu ani poprzez jednostronne oświadczenie woli, że rezygnuje z urlopu, ani też w drodze postanowień umownych dokonanych przez obie strony stosunku pracy, na podstawie których pracownik miałby zrzec się całości lub części przysługującego mu urlopu. Takie postanowienia są z mocy prawa nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące urlopów. Podobnie pracownik nie może swojego uprawnienia urlopowego przenieść na osobę trzecią, np. na kolegę z pracy.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu w ustalonym przez siebie okresie?

Zgodnie z zasadą corocznego urlopu wypoczynkowego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Udzielanie urlopów pracownikom odbywać powinno się zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek.

 

Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy (także ten zaległy) udzielany jest pracownikowi wyłącznie na jego wniosek, a pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu w ustalonym przez siebie okresie.

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia

Poza pewnym wyjątkiem takie działanie pracodawcy jest prawnie niedopuszczalne, bo wkracza w sferę uprawnień pracowniczych. Jedyną sytuacją, w której pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w wyznaczonym przez siebie terminie, jest okres wypowiedzenia (art. 1671 K.p.).

 

Decyzja o udzieleniu urlopu w okresie wypowiedzenia została pozostawiona uznaniu pracodawcy, bez konieczności porozumienia czy uzgodnienia jej z pracownikiem.

 

Z kolei na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia normalnego toku pracy, wobec tego terminy wypoczynku pracowników powinny być uzgadniane z pracodawcą. Mimo że do kompetencji pracodawcy należy udzielenie urlopu, to nie może on samodzielnie wyznaczać terminów urlopów i wysyłać pracowników na urlop.

 

Terminy urlopów wypoczynkowych powinny być ustalone z wyprzedzeniem. Temu służy plan urlopów, w którym uwzględnia się urlopy przypadające na dany rok, a także niewykorzystane w latach poprzednich oraz urlopy uzupełniające. Natomiast w planie urlopów pomija się 4 dni urlopu na żądanie pracownika.

Ustalenie planu urlopów

Plan urlopów pracodawca ustala samodzielnie, biorąc jednak pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie jest jednak związany wnioskami pracowników i ich nieuwzględnienie nie wymaga uzasadnienia. Często właśnie konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu powoduje, że pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika dotyczącego terminu wykorzystywania przez niego urlopu.

 

Ustalony plan urlopów powinien być podany do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń, rozesłanie w lokalnym internecie. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, stanowiącą zasadę prawną, „nie jest konieczne oddzielne zawiadomienie pracownika o terminie urlopu wypoczynkowego, jeżeli plan urlopu został podany do wiadomości pracownika w sposób przyjęty w zakładzie pracy co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem urlopu” (uchwała z 06.03.1980 r., sygn. akt V PZP 7/79).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki