Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.04.2012

Pracuję w dwóch szkołach, jestem nauczycielem kontraktowym. W jednej szkole mam umowę na czas nieokreślony, w drugiej – na określony. Od września 2011 r. wyjątkowo będę miał zbyt dużo godzin pracy, by pogodzić zatrudnienie w obu placówkach. Po konsultacji z dyrektorami zdecydowałem, że w szkole, w której jestem zatrudniony na czas określony, wezmę cały etat (18 godz.), a w drugiej szkole – część etatu. Chcę, by taki stan rzeczy trwał tylko przez jeden rok szkolny. Jak napisać wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu? Czy dyrektor ma prawo go zaaprobować? Jaka jest podstawa prawna do zmniejszenia wymiaru etatu nauczycielowi kontraktowemu tylko na pewien okres?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że chce Pan:

 

 1. w szkole, gdzie jest Pan zatrudniony na czas określony, w tym roku mieć cały etat (18 godz.),
 2. natomiast w szkole, gdzie jest Pan zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, mieć część etatu,
 3. taki stan rzeczy utrzymać tylko przez ten rok,
 4. od roku następnego, czyli 2012/13, znowu pracowałby w szkole, w której pracuję na czas nieokreślony na pełen etat;
 5. dodatkowo w umowie dotyczącej zatrudnienia na czas nieokreślony jest napisane, że jest Pan zatrudniony na cały etat*.

 

Stosownie do Karty Nauczyciela:

 

„Art. 91c.

1. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy”.

 

Tak więc zmiana treści stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę następuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela.

 

Są dwa sposoby zmiany treści umowy o pracę:

 

 1. porozumienie stron – w tym przypadku na mocy obopólnej zgody zmianie ulega treść umowy o pracę, np. w części dotyczącej stanowiska, czasu pracy etc.,
 2. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy – w razie barku zgody pracownika na zmianę umowy o pracę; wówczas zastosowanie znajduje art. 42 Kodeksu pracy, który reguluje tzw. wypowiedzenie zmieniające; pracodawca musi zaproponować nauczycielowi nowe warunki pracy, a nauczyciel może do połowy okresu wypowiedzenia warunki te przyjąć bądź odrzucić, przy czym jeżeli odrzuci – wypowiedzenie staje się definitywne, co oznacza, że po jego upływie stosunek pracy się rozwiąże; nauczyciel ma prawo również odwołać się do sądu pracy od takiego wypowiedzenia i nie jest to równoznaczne z odrzuceniem proponowanych warunków zatrudnienia; w pozostałej części stosuje się tu przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

 

W związku z powyższym proponuję dokonanie zmiany warunków pracy i płacy w szkole, gdzie jest Pan zatrudniony na czas nieokreślony i na cały etat na mocy porozumienia stron. W jego wyniku w roku szkolnym 2011/2012 byłby Pan zatrudniony na czas nieokreślony w zmniejszonym stosownie do potrzeb wymiarze czasu pracy.

 

Od nowego roku umowa obowiązywałaby w takiej treści jak poprzednio.

 

Wniosek powinien być prosty i zwięzły:

 

„Proszę o zmianę warunków mego zatrudnienia w roku szkolnym 2011/2012 od dnia 01.09.2011 do 31.08.2012 r., w ten sposób, że zmianie uległby w tym okresie wymiar mego zatrudnienia z pełnego etatu na … . Od 01.09.2012 obowiązywałaby umowa w obecnej treści i wymiar czasu pracy stanowiłby pełen etat”.

 

Dyrektor ma prawo do pozytywnego zdania w tym zakresie. Jego zgoda spowoduje, że od 01.09.2011 do 31.08.2012 będzie miał Pan mniejszy wymiar czasu pracy. Przyjęcie zaproponowanych przez Pana warunków oznacza, że treść stosunku pracy ulegnie przekształceniu w ramach tego samego stosunku pracy w zakresie wskazanym w zawartym porozumieniu.

 

W praktyce po zgodzie dyrektora powinien Pan otrzymać na piśmie potwierdzenie zaistniałej zmiany ze wskazaniem, że dotyczy to tylko okresu od 01.09.2011 do 31.08.2012 r.

 

Podstawą do takiego działania jest odesłanie z art. 91c do Kodeksu pracy. A ten w zakresie zawierania umowy o pracę pozostawia jej stronom swobodę co do kształtowania treści umowy, w tym na mocy porozumienia stron.

 

Zasada swobody zawierania umów nie może tylko naruszać przepisów powszechnie obowiązujących. W zakresie kształtowania treści stosunku pracy – jego zmiana poprzez okresowe zmniejszenie wymiaru czasu pracy przez strony nie stanowi naruszenia prawa i jest dopuszczalne.

 

Podstawą pisemnego potwierdzenia jest Kodeks pracy:

 

„Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

 

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 26.08.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus 6 =

»Podobne materiały

Ograniczenie etatu nauczyciela

Jestem nauczycielem mianowanym; oprócz mnie w szkole jest jeszcze dwóch nauczycieli mojego przedmiotu, ale mam najdłuższy staż pracy i skończyłem studia wyższe kierunkowe (pozostali nauczyciele tylko podyplomowe). W szkole zmniejszyła się liczba uczniów, tak że potrzebne są tylko dwa etaty. Dowiedzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »