Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany zasad przyznawania kredytów studenckich

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 23.09.2016

W 2016 r. nastąpiły ważne zmiany zasad przyznawania kredytów studenckich. Skróceniu uległ w szczególności termin składania wniosków o pożyczkę studencką oraz termin na zawarcie umowy z bankiem.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. art. 1 ust. 1 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich1 – prawo uzyskania preferencyjnego kredytu studenckiego przysługuje studentom i doktorantom, którzy są obywatelami polskimi i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej, a także wobec:

 

 1. cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, a w niektórych przypadkach również cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 6. cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu.


Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne, jednak środki na ten cel pochodzą częściowo ze środków publicznych, przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z utworzonego w tym celu Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

Szczegółowy tryb udzielania kredytów studenckich określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich2. Nowelizacja tego rozporządzenia, dokonana 5 lipca br., wprowadziła znaczne zmiany w dotychczasowych zasadach przyznania kredytów studenckich. W szczególności:

 

 • skróceniu uległ termin na złożenie wniosku o udzielenie kredytu studenckiego – obecnie wnioski można składać w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października (w poprzednich latach termin na złożenie wniosku upływał 15 listopada);
 • skróceniu uległ również termin na zawarcie umowy kredytowej z wybranym bankiem – obecnie jest to możliwe do 31 grudnia (dotychczas do 31 marca następnego roku).


Zmianie uległa również wysokość raty kredytu, którą może otrzymywać student. Dotychczas mógł on wybierać pomiędzy ratą podstawową (600 zł) i jedną ratą podwyższoną (800 zł). W wyniku zmian w zasadach przyznawania kredytów studenckich, w zależności od potrzeb student będzie mógł otrzymywać kredyt w wysokości:

 

 1. 600 zł miesięcznie – rata podstawowa;
 2. 800 zł albo 1000 zł miesięcznie – rata podwyższona;
 3. 400 zł miesięcznie – rata obniżona.
___________________________________________
1 Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1026, z późn. zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - dwa =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »