Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.05.2013

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedną z większych zmian będzie uchylenie w całości art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, j.t. ze zmianami), który określa obecnie (tj. w 2013 roku) moment powstania obowiązku podatkowego i wprowadzenie na jego miejsce art. 19a z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

I tak zmianie ulega zasada ogólna: obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a nie – jak to jest obecnie – z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług od 2014 roku usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

 

Zgodnie z ust. 3 art. 19a usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

 

Zupełnie inaczej będzie wyglądał katalog, w którym ustawodawca przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zawierać go będzie ust. 5 art. 19a, który stanowić będzie, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

 

1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

 a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

 b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

 c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

 d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

 e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41;

2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1;

3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

 a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

 b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

 c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

4) wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu:

 a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 b) świadczenia usług:

 – telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

 – wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

 – najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

 – ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

 – stałej obsługi prawnej i biurowej

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

 

Jako że zgodnie z ust. 12 art. 19a Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej, spodziewać należy się, iż Minister skorzysta z ww uprawnienia.

 

Kolejna duża zmiana dotyczy art. 29 ustawy o VAT, który określa podstawę opodatkowania, podobnie jak w przypadku art. 19 zostanie on wykreślony, a wprowadzony zostanie art. 29a. I tak podstawą opodatkowania nie będzie już tzw. „obrót”, a podstawą opodatkowania, co do zasady, będzie „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”. Z ust. 7 wynika, iż tak określona podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

 

Ustawodawca wprowadza również art. 30a, 30b i 30c dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, podstawy opodatkowania z tytułu importu usług.

 

Wejdą również zmiany w katalogu przedmiotowym zwolnień. Art. 43.1 pkt 2 zwalniał będzie w 2014 roku od podatku nie dostawę towarów używanych a jedynie towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Dodane zostają zwolnienia:

 

– dostaw gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

– usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

 a) spółkach,

 b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

 

Powyżej wymieniono tylko niektóre zmiany w VAT. Na koniec dodać należy, że zmianie ulega również w dużym zakresie art. 86 ustawy o VAT, czyli zasady odliczania podatku, przepisy dotyczące fakturowania (art. 106 zostaje wykreślony, a wprowadzone zostają art. 106a do 106q) wprowadzone zostają do ustawy z rozporządzenia, z pewnymi zmianami – oprócz powyższego wprowadzonych zostanie wiele mniejszych zmian.


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.05.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 7 =

 

»Podobne materiały

Kolejne zmiany w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

 

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Na łamach naszego serwisu przedstawiliśmy już kilka istotnych zmian, jakie od 1 kwietnia 2013 roku pojawią się w ustawie o podatku od towarów i usług – odsyłam do lektury artykułu: Kolejne zmiany w VAT. Ustawodawca przygotował jednak więcej nowych regulacji, z którymi warto się zapoznać &ndash

 

Faktury VAT, rabaty, przechowywanie – zmiany w 2011 r.

Autor przedstawia zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku, a dotyczą właściwej klasyfikacji wyrobów i usług dla ustalenia stawki podatku PTU oraz objaśnia zmiany dotyczące oznaczania faktur, ich przechowywania i udzielania rabatów.

 

Złom – kolejne zmiany!

Kolejne zmiany ustawy o VAT powodują, iż znika z niej „złom”, a pojawiają się odpady.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »