Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn od 2016 r.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.10.2015

Większość zmian ma charakter porządkujący, są jednak i zmiany ważne. Należy im przyjrzeć się bliżej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn [Dz.U.2015.86 j.t.] znowelizowana została tzw. ustawą choinkową, tj. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.1045]. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy zmieniającej do opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpi przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosować się będzie stare przepisy.

 

Co się zmieni? Większość zmian ma charakter porządkujący (np. doprecyzowano, iż gdy nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części), niemniej jednak nie wszystkie.

 

Dodano art. 1a, który stanowi, że przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosować się będzie odpowiednio do nieodpłatnego:

 

1) nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;

2) wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

 

Wydaje się, iż jest to jednocześnie zmiana doprecyzowująca jak i rozszerzająca zakres opodatkowania.

 

Zmianie uległ również art. 4 ust. 1 pkt 1 dotyczący (w uproszczeniu) nabywania gospodarstw rolnych. Obecnie jeszcze zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

– pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Tu niestety mamy do czynienia ze znacznym zawężeniem zakresu zwolnienia, względem stanu obowiązującego do 2015 r. włącznie. Od 1 stycznia 2016 r. zwolnione będzie nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9). Wartym zaznaczenia jest, że do tej pory nawet 1-hektarowe gospodarstwa rolne mogły korzystać ze zwolnienia, obecnie zwolnienie przysługiwać będzie dopiero od 11 ha. Mimo że gospodarstwo rolne to od 2016 r. obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, to zwolnienie obejmie dopiero 11 razy większe gospodarstwa.

 

W zwolnieniu z art. 4a dla tzw. grupy „0” (związanym z wymogiem złożenia zgłoszenia SD-Z2) zmienił się z pozoru nieistotny szczegół, ustawodawca wykreślił z art. 4a ust. 1 pkt 1 składanie SD-Z2 względem obowiązku podatkowego powstałego na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym wykluczono ze zwolnienia nabycie w drodze zasiedzenia (a mimo kontrowersji przyjmowało się niekiedy, iż nawet nabycie w tej drodze obejmuje zwolnienie). Ta zmiana niekorzystna dla podatników ma jednak gruntowne podstawy prawne, zasiedzenie ma charakter pierwotny i przyjmowanie, że następuje „po kimś” było kontrowersyjnym rozwiązaniem. Doprecyzowano również, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązek zgłoszenia na druku SD-Z2 nie będzie obejmować przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

 

Rozszerzono zakres obowiązków płatników, notariusze będą więc płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

 

  1. darowizny;
  2. umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
  3. umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
  4. umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 2 =

 

»Podobne materiały

Nieujawnione dochody – ważne zmiany od 2016 r.

Fiskus od lat zmaga się z problemem ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Mimo iż podatek z tego źródła stanowi tylko ułamek dochodów budżetowych, skala zjawiska jest znaczna i trudna do oszacowania (ogólnie szacuje się, że w naszym kra

 

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »