Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w ustawie o PIP – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 12.09.2011

W artykule autor omawia ostatnią zmianę ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Sejm na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy... (Dz. U. Nr 142, poz. 829) dokonał z dniem 8 sierpnia 2011 r. istotnych zmian w tym akcie prawnym. Znowelizowano ogółem 18 artykułów oraz dodano 4 nowe.

 

Ustawa nowelizacyjna dokonała też zmian w niżej wymienionych ustawach:

 

  1. W Prawie budowlanym uchylono art. 56 st. 1 pkt 3, który dotychczas przewidywał, że inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy PIP. Zmiana łączy się z uchyleniem zadania PIP polegającego na uczestnictwie w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (art. 10 ust. 1 pkt 5 uchylony w ustawie o PIP).
        
  2. W Kodeksie postępowania karnego w art. 325e dodano § 1a przewidujący, że w przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez inspektora pracy, uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o umorzeniu dochodzenia sporządza się na jego wniosek.

 

Ponadto art. 4 ustawy nowelizacyjnej przewiduje, że z dniem 8.08.2011 r. pracownicy zatrudnieni w PIP na stanowiskach ekspertów stają się doradcami.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zakres nowelizacji ustawy o PIP

 

W rozdziale 1 „Organizacja PIP” dokonano zmian w art. 4 i 5, przewidując powoływanie i odwoływanie Głównego Inspektora Pracy przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej – obecnie komisji kontroli państwowej.

 

Zastępcy Głównego Inspektora Pracy powoływani i odwoływani są przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy, natomiast okręgowi inspektorzy pracy powoływani i odwoływani są przez Głównego Inspektora Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

 

W rozdziale 2 „Zadania PIP” uchylono art. 10 ust. 1 pkt 2, który przewidywał kontrolę przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii.

 

Uchylenie tego przepisu stwarza taki stan, że w fazie projektowania zagadnienia bhp nie będą przez PIP oceniane. Budowany obiekt często ma określone przeznaczenie, które w czasie realizacji inwestycji niekiedy się zmienia.

 

Zdarza się także, iż potencjalni pracodawcy stwierdzają, że nie będą tworzyć stałych stanowisk pracy, co wpływa na eliminację szeregu wymogów bhp. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie można uznać za trafne.

 

Należy jednak przestrzec pracodawców tworzących nowe miejsca pracy przed tym, że eliminacja kontroli przestrzegania przepisów bhp w fazie projektowania nie zwalnia podmiotu zatrudniającego z obowiązku honorowania tych przepisów w momencie rozpoczęcia użytkowania danych obiektów przez zatrudnionych pracowników.

 

Kolejne zmiany w art. 10 ustawy o PIP sprowadzają się do doprecyzowania przepisów oraz zastąpienia zwrotu „eliminacja zagrożeń” sformułowaniem „ograniczenie zagrożeń”. Tę ostatnią zmianę trzeba ocenić pozytywnie, ponieważ świadczy ona o realnym podejściu do warunków pracy.

 

W szczególności pracodawca powinien dążyć do eliminacji występujących w jego środowisku pracy zagrożeń, które są możliwe do usunięcia. W sensie ogólnego obowiązku trafniejsze jest jednak posługiwanie się zwrotem „ograniczenie zagrożeń”, gdyż często przy niektórych pracach eliminacja zagrożeń jest obiektywnie niemożliwa.

 

W art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. f) dodano nowy obowiązek PIP dotyczący podejmowania działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. Zadania te dotychczas były przez PIP podejmowane, ale formalnie nie posiadały zapisu w ustawie. Wywodzić je można było z regulacji Konwencji Nr 81 MOP w sprawie inspekcji pracy... (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

 

W art. 10 ust. 4 ustawy o PIP zapisano, że inspekcja pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.

 

Kompetencja ta uprawnia PIP do prowadzenia własnych badań czynników szkodliwych lub uciążliwych w kontrolowanych zakładach, w ramach posiadanej bazy aparaturowej służącej temu celowi.

 

Kolejne nowe uprawnienia PIP to prawo nieodpłatnego korzystania z danych gromadzonych przez ZUS w zakresie informacji niezbędnych do badania przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących konta ubezpieczonego i płatnika składek ubezpieczeniowych, a także pozyskiwania od ZUS-u informacji o wypadkach przy pracy.

 

Prawo to ponadto obejmuje bezpłatny wgląd do rejestru bezrobotnych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowego Rejestru Karnego (art. 14 ust. 2 ustawy o PIP).

 

W art. 13 pkt 1 ustawy o PIP zmieniono strukturę podmiotów podlegających kontroli, przewidując, że są to pracodawcy, a w zakresie bhp oraz kontroli legalności zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

Znowelizowany przepis de lege lata obejmuje wszystkie podmioty, które powinny podlegać kontroli, nie wykazując obecnie braku koherencji między zakresem przedmiotowym a podmiotowym czynności kontrolnych PIP.

 

Inspektorom pracy w art. 11 pkt 6a ustawy o PIP nadano nowe uprawnienie, polegające na nakazaniu wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

 

Wskazane nowe uprawnienie budzi o tyle wątpliwości, że zakres zagadnień objętych decyzjami regulowany jest przepisami bhp. Z tego powodu w dotychczasowym stanie prawnym inspektorzy pracy mieli prawo wydawania takich nakazów na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o PIP.Stan prawny obowiązujący na dzień 12.09.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Zmiany w ustawie o PIP – część 5

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP – część 1

W artykule omówione kwestie związane z zakresem przedmiotowym stosowania Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 11 lipca 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

Zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP – część 2

W artykule omówione kwestie związane z zakresem pojęciowym przepisów podlegających kontroli na podstawie postanowień Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 11 lipca 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450) w relacji do

Nakaz płacowy inspektora pracy – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące tzw. nakazu płacowego wydawanego na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), w aspekcie zgodności tej instytucji z istniejącym systemem prawnym, zwłaszcza dotyczącym rozstrzygan

Nakaz płacowy inspektora pracy – część 2

Artykuł kontynuuje zagadnienia dotyczące tzw. nakazu płacowego wydawanego na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) w aspekcie zgodności tej instytucji z istniejącym systemem prawnym, zwłaszcza dotyczącym rozstrzygania

Właściwość miejscowa inspektora pracy

W artykule omówiono problemy związane z właściwością miejscową inspektora pracy w aspekcie działań kontrolnych oraz kierowania środków pokontrolnych.

Nakaz płacowy inspektora pracy – wnioski de lege ferenda (na przyszłość) – część 3

W artykule autor kontynuuje rozważania dotyczące zmiany charakteru prawnego nakazu płacowego wydawanego na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

Zmiany w ustawie o PIP – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Zmiany w ustawie o PIP – część 4

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Zakres stosowania wystąpienia i polecenia – część 1

Autor polemizuje z opracowaniem Dariusza Makowskiego pt. Zakres stosowania wystąpienia inspektora pracy („Monitor Prawa Pracy” 2011/9/459), wykazując, że zastosowanie określonego środka działania pokontrolnego należy do wyłącznej kompetencji uznaniowej inspektora pracy i dl

Zakres stosowania wystąpienia i polecenia – część 2

Autor kontynuuje polemikę z opracowaniem Dariusza Makowskiego pt. Zakres stosowania wystąpienia inspektora pracy („Monitor Prawa Pracy” 2011/9/459), wykazując, że zastosowanie określonego środka działania pokontrolnego należy do wyłącznej kompetencji uznaniowej inspektora pracy

Zakres uznania inspektora pracy – część 1

W artykule autor omawia problematykę uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.

Zakres uznania inspektora pracy – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie problematyki uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.

Zakres uznania inspektora pracy – część 3

W artykule autor omawia problematykę uznania inspektora pracy w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych i pokontrolnych, w strukturze którego umiejscowione jest również tzw. typowe uznanie administracyjne.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »