Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.10.2016

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w każdej chwili zmieniona w drodze uchwały wspólników. Pewne czynności, takie jak podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, mogą wręcz wymagać zmiany umowy. Zmiany w umowie spółki z o.o. dla swej skuteczności wymagają zgłoszenia do sądu rejestrowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych* zmiany w umowie spółki z o.o. wymagają uchwały wspólników i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała o zmianach w umowie spółki z o.o. powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza, a następnie zgłoszona do sądu rejestrowego. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru również ewentualne zmiany danych wymienionych w art. 166 K.s.h., czyli danych określających:

 

 1. firmę, siedzibę i adres spółki;
 2. przedmiot działalności spółki;
 3. wysokość kapitału zakładowego;
 4. określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 5. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
 6. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;
 7. jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
 8. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 9. jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma;
 10. w przypadku nabycia przez jednego wspólnika wszystkich udziałów – nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

 

Zgodnie z art. 255 § 4 K.s.h. zmieniona może być także umowa spółki z o.o. zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Nastąpić to może w zakresie postanowień zmiennych umowy, w tym również co do wysokości kapitału spółki, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

 

Obowiązek zgłoszenia zmian w umowie spółki z o.o. do sądu

 

Zmiana w umowie spółki z o.o., oprócz podjęcia uchwały wspólników zaprotokołowanej przez notariusza, wymaga również zgłoszenia do sądu rejestrowego. Zgłoszenia zmiany do sądu dokonuje zarząd.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez zmiany w umowie spółki z o.o.

 

Zmian w umowie spółki z o.o. może wymagać w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie bowiem z art. 257 § 1 K.s.h., jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie. Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.

 

Jeżeli natomiast podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zmian w umowie dotyczy spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, do oświadczeń o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów, nie stosuje się formy aktu notarialnego. Oświadczenia takie wymagają złożenia ich w systemie teleinformatycznym i opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Zgodnie z art. 260 § 1 K.s.h. uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można również podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Tę samą zasadę stosuje się w przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego, przy czym do zgłoszenia należy dołączyć:

 

 1. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;
 2. oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (jeżeli są wymagane);
 3. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione (jeżeli są wymagane). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

 

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmiany w umowie spółki z o.o.

 

Zmiany w umowie spółki z o.o. co do zasady wymaga również obniżenie kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony, oraz sposób obniżenia.

 

Informację o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

 

Zgodnie z art. 265 § 1 K.s.h. obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego należy dołączyć:

 

 1. uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego;
 2. dowody należytego wezwania wierzycieli;
 3. oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili sprzeciw, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

 

 

 

 

___________________________

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.10.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki