Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.08.2016

Od niedawna, bowiem od 20 maja br., do założenia stowarzyszenia rejestrowego nie jest potrzebna wola 15, lecz tylko 7 osób. Stowarzyszenia uzyskały również możliwość tworzenia posiadających osobowość prawną terenowych jednostek organizacyjnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie ze znowelizowanym przez ustawę z dnia 25 września 2015 r.1 art. 9 Prawa o stowarzyszeniach2 od 20 maja 2016 r. do utworzenia stowarzyszenia wystarczy już nie piętnaście, a siedem osób, które uchwalą statut stowarzyszenia oraz wybiorą komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Ustawa nowelizująca zmieniła też nieznacznie wymogi, które powinien spełniać sam statut. Zgodnie z art. 10 Prawa o stowarzyszeniach musi on obecnie określać:

 

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu;
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności – mają ponadto obowiązek określić w statucie te zadania oraz zakres i sposób ich realizacji.

 

Drugą istotną zmianą, jaką wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r., jest umożliwienie stowarzyszeniom tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach – w przypadku utworzenia takiej jednostki statut stowarzyszenia powinien określać:

 

 1. zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej;
 2. strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;
 3. organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;
 4. możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

 

Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia, a jeżeli statut na to pozwala, może przyjąć również regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.

 

Zgodnie z art. 10a ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

 

 1. warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną;
 2. zasady gospodarowania majątkiem;
 3. sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu;
 4. szczegółowe zasady likwidacji.

 

Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis do KRS (jak również wniosek o wykreślenie z KRS) może złożyć zarząd stowarzyszenia.

 

W przypadku wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki wstępuje stowarzyszenie. Przeprowadza się również jej likwidację, a majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

 

Zmiany w Prawie stowarzyszeniach, dając możliwość tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, dają stowarzyszeniom również możliwość sprawowania skutecznego nadzoru nad tymi jednostkami. Zgodnie z art. 10b ust. 1 znowelizowanej ustawy – w przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, organ w nim wskazany może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, nie dłuższy jednak niż przewidziany w statucie stowarzyszenia. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji terenowej jednostki organizacyjnej przez ten zarząd. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.

 

 

 

 

___________________________

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923)

2 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.08.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 + VIII =

 

»Podobne materiały

Stowarzyszenie jako podmiot prawa

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisie do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą może być podmiotem praw i obowiązków. Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest jednak wpisanie stowarzyszenia również do rejestru przedsiębiorców.

 

Zwolnienie nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia z podatku od nieruchomości

Autor omawia zwolnienie nieruchomości i ich części, zajętych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z podatku od nieruchomości.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »