Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w PIT w 2011 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.03.2011

Autor wskazuje i omawia wybrane zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 1 stycznia 2011 roku zmianie uległa nie tylko ustawa o podatku od towarów i usług. Zmieniono również, w mniejszym lub większym zakresie, inne ustawy podatkowe. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić Państwu kilka zmian dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, które w bieżącym roku wchodzą w życie.

 

 

I. Ustawodawca zmienił artykuł 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zmiany dokonuje art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 roku – dotyczy ona „1%”. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekazuje kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Chodzi tu o kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

 

  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

    – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Warunkiem przekazania wspomnianego 1% podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Ustawodawca doprecyzował, że za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej.

 

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

 

Co niezmiernie ważne, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Wymieniona zasada nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

 

II. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 21 ust. 1 pkt 102 lit. f) – literę f) dodaje art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725). Zmiana weszła w życie z dniem 1 lutego 2011 r. i na jej mocy wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu przejazdu na egzamin.

 

III. Artykuł 21 ust. 1 pkt 101 zmieniony został przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. Na jego mocy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Do tej pory ów przepis wskazywał, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich: krwi lub osocza. Zmiana ta ma nie tylko charakter redakcyjny, lecz przede wszystkim rozszerzający zakres zwolnienia.

 

IV. Ustawodawca, ujednolicając ustawy podatkowe, przynajmniej w niektórych aspektach, stanowi, iż akronim PKWiU na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) – powyższe wynika z art. 5a pkt 24 dodanego przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 219, poz. 1442) zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

V. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) zmienia art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

„Zmieniono proporcje przekazywania środków na Fundusz i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzących z odpisów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotychczas płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej przekazywali w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obecnie proporcje te wynoszą: 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.].

 

W ustawie zmieniono wiele innych przepisów, powyższe wyliczenie omawia jedynie niektóre dokonane przez ustawodawcę zmiany. Gorąco zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.03.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

Autor omawia podstawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości na tle podatku dochodowego. Rozwiewa również wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 r.

 

Wygrane na automatach o niskich wygranych a podatek dochodowy

Artukuł dotyczy nietypowego zagadnienia, którym są wygrane na automatach o niskich wygranych i problem ich należytej dokumentacji w świetle ustawy o podatku dochodowym.

 

Znaczenie cen transferowych

Jest to pierwszy artykuł z cyklu publikacji poruszających problemy cen transferowych i transakcji między podmiotami powiązanymi – stanowi on niejako wprowadzenie do tematu.

 

Czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje

W artykule wyjaśniono, czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »